Hebreerbrevet kap 13

Bibelstudium av Anita Grantinger

Detta kapitel är en sammanfattning av hela brevet.

HUR SKA VI TJÄNA OCH BEHAGA GUD?

/Vers 1-3, 4-6/ Förmaningar:
Det som är viktigt att tänka på under vårt lopp:

 1) Var gästfria! Håll syskonkärleken levande! Visa varandra respekt! Försök att vara eniga
och visa varandra kärlek! När några börjar vända Gud ryggen i församlingen, ligger alltid
oenigheten nära till hands.  Att hålla kärleken levande handlar inte bara om känslor utan
att vi också betjänar varandra och kanske t.o.m. öppnar våra hem för varandra. Att få änglar
till gäster kan också syfta på att ta emot någon som vi inte känner, något överraskande.
/Rom.12:13, 1 Petr.4:8-9/

2) Visa omsorg! Människor kan befinna sig i olika slags fängelse, fysiskt, psykiskt eller andligt.
Många ligger under för laster av olika slag. Vår uppgift är att ta oss an varandra och dem vi
möter på vår väg. /1 Kor.12:22-26/

3) Håll äktenskapet i ära! Det är ett förbund som görs inför Gud och vittnen. Det finns nåd
och förlåtelse även för äktenskapsbrott, men det måste bekännas som synd, / Matt. 5:31-32/.   

 4) Inte samla pengar på hög. Gud kommer att ge oss det vi behöver, /Matt. 6:31-33, 2 Kor. 9:8/.

/Vers 7-9, 10-12/ Se på de goda förebilderna, som tidigare varit ledare och förde människor
fram till tron på Jesus och följ deras exempel! Det är inte en massa laggärningar och egna
prestationer som vår relation med Herren bygger på. Den bygger bara på Guds nåd, som vi får
ta emot i tro. Jesus Kristus är den samme i går. (på Golgata) idag, ( den korsfäste och uppståndne
Kristus är med oss idag) han går före oss och leder våra liv. Jesus Kristus är den samme, i evighet.    

/Vers 13-14, 15-16/ Vi uppmanas att, med frimodighet, gå ut med budskapet om Jesus, även
om det innebär vanära och förföljelse. /kap.3:6/  Vi  behöver inte vara så rädda om det materiella
och det yttre, det kommer att försvinna. Det är det himmelska som kommer att bestå. När vi har
det som mål har vi orsak att ständigt frambära lovets offer. Dessutom får vi dela med oss och
göra gott mot varandra.

/Vers 17-19/ En dag ska alla som har haft någon form av ledarskap få göra räkenskap för hur
de lett dem som Gud har gett dem att ha ansvar för. Det är de ledande som djävulen skjuter
mest på, därför behöver de mycket förbön.

/Vers 20-21/ En lovsång till den store Herden. Den helige Ande måste verka i oss så vi får kraft
att göra det som behagar Herren. Tro är att lyssna på Guds Ord och lyda honom.

/Vers 22-25/ Hälsning till alla heliga.

Tack till alla som har haft tålamod att gå igenom undervisningen i detta brev!

Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus vare med er!