Långt borta och nära

Bibelstudium i bönesamlingen

Ef.2:13-18  Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta
kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort de två till ett
och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med
dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa
och så skapa frid. Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp
genom korset, där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat
frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom
har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.

Gud skapade människan till sin avbild och för att leva i gemenskap med Gud.
Syndafallet ledde till att människan förlorade detta och Adam och Eva blev
portade från lustgården, men med ett löfte om en Frälsare som skulle komma.

1 Mos.3:23-24 Och Herren Gud sände bort dem från Edens lustgård, för att de
skulle bruka jorden som de tagits från. Han drev ut människan, och öster om
Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att
bevaka vägen till livets träd.

Gud är alltid den som tar initiativet, hela tiden, Guds plan skulle förverkligas
genom Jesu försoning på korset.

Ef.1:5-10 I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas
upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han
har skänkt oss i den Älskade skall prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod
och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda
över oss, med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet,
enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras
när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

För att möjliggöra denna frälsning/räddning utvalde Gud israels folk.

* Befrielsen från slaveriet i Egypten, genom blodet

2 Mos.12:21-23 Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sade till dem:
”Gå och hämta ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet! Tag en knippa
isop och doppa den i blodet som är i skålen och stryk blodet på det övre dörrträet
och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren till sitt hus före morgonen.
Ty Herren skall gå fram för att slå Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträet
och på de båda dörrposterna skall han gå förbi dörren och inte tillåta fördärvaren att
komma in i era hem och slå er.,

*dopets förebild i Röda havet

1 Kor.10:1-4 Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att
alla gick genom havet.Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma
andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som
följde dem, och den klippan var Kristus.

*övergången av Jordan och intagandet av Löfteslandet var allt förebilder på vad
frälsningen skulle innebära för oss människor. Allt i Kristus!

När tabernaklet och sedan templet iordningställdes var det också förebilder för
människans förhållande till Gud. Det fanns ett främre rum – det heliga och ett
andra rum – det allra heligaste som var avskilt genom förlåten (ett tjockt draperi
med änglar på 2 Mos.26:31- tänk på änglarna som vaktade vägen till Paradiset! 1 Mos.3:24)
I det allra heligaste fanns Guds uppenbarelse och så länge förlåten var kvar hade
ingen tillträde dit utom översteprästen – och aldrig utan blod!

Hebr.9:6-10 Så blev det ordnat. I det främre rummet går alltid prästerna in och förrättar
sin tjänst. I det andra rummet går endast översteprästen in en gång om året, och då aldrig
utan blod, som han bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synder. Därmed visar den
helige Ande att vägen till det allra heligaste ännu inte har uppenbarats, så länge det främre
rummet består. Detta är en bild av den tid som nu är: gåvor och offer frambärs, men de kan
inte fullkomligt rena samvetet hos dem som offrar. Liksom när det gäller mat och dryck och
olika slags reningar, så är det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning.

Hebr.9:11-12  Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger.
Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga
som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte
med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

När Jesus dog och utropade: Det är fullbordat, då brast förlåten och vägen till gemenskap
med Gud var återigen öppen och inget mer behövdes göras.

Hebr.10:12-14 Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig
på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender skall läggas som en fotpall under
hans fötter. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga.  

Heb 7:25 Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud,
ty han lever alltid för att mana gott för dem.

Allt genom Kristus!

Därför kan vi som en gång var långt borta komma nära Gud genom Jesus Kristus.
Alla välsignelser finns i honom och genom tron på Jesus har vi förmånen att leva
i gemenskap med honom.

Ef.1:3-4 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat
oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens
grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför
honom.

2 Mos 33:21 Sedan sade Herren : ”Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där
på klippan.

Ps 65:5 Salig är den som du utväljer, som får komma dig nära och bo i dina gårdar.
Låt oss mättas av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel.

Vi vet att Jesus lovade sina lärjungar att han skulle vara med dem till tidens slut
och att han skulle komma och hämta dem och oss till sig.

Joh.14:1-3 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus
finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för
att bereda plats åt er?  Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma
tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.

Vårt uppdrag är att berätta med ord och gärning om Guds rike och frälsningens
möjlighet. Vi får tjäna i bön och förbön, offer, kärlek och vittnande.

Jakob 5:8 Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära.

1 Pet 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be.

På samma sätt som Gud använde det judiska folket för att vara en förebild för
hedningarna ang. frälsningen så är Israel fortfarande Guds redskap för tidens
gång och Gudsrikets fortsatta utveckling.

Mark 13:28-29 Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk
och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni
ser allt detta hända, att han är nära och står för dörren.

Vi får lyfta våra huvuden och vänta Jesus på skyn när som helst. Då ska vi aldrig
mer skiljas utan vara nära Honom för alltid. Vilken nåd!!

Ps.23:6 Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i
Herrens hus evinnerligen.