Sann o falsk vishet

Bibelstudium av Anita Grantinger

I vårt samhälle idag räknar man mycket med vetenskapen och många har den som
trygghet och tillit i livet. Vad man blir varse, om man får vara med några år, är att
vetenskapen ändrar sig. Man kommer ständigt på nya rön som gör att det man
trodde på tidigare rasar och gäller inte längre.

Min uppfattning är att vishet och kunskap inte är det samma. Man kan ha hur mycket
kunskap som helst i sitt huvud, men har man inte vishet, så man vet hur man ska
använda kunskapen, är den till ingen nytta och kan i stället skapa förvirring.

En dag stod Jesus inför Pontius Pilatus. Folket ville att han skulle döma Jesus till döden,
men han fann honom inte skyldig till något brott. Då ställde han en fråga till Jesus,
som många människor också gör idag: ”Vad är sanning?”

Idag menar man att det finns ingen sanning, allt är relativt. Låt oss se vad Guds Ord
säger om det, /Joh. 14:6, 16:13, 17:17/. Där har vi sanningen.

När kung Salomo skulle bli kung i Israel talade Gud till honom i en dröm och sade:
”Be mig om det du vill att jag ska ge dig!”/1 Kon.3:5-12/. Den bön som Salomo bad
är något som vi verkligen behöver be även idag. Vi lever i ett informationssamhälle
där vi överöses med information. Många människor lever i ett förvirrat tillstånd och
vet varken ut eller in. Då gäller det för oss, som känner Herren, att ha vishet att urskilja
vad som är sant och kunna visa andra vägen, /Rom.12:2, Kol. 3:16/.

Ständigt behöver vi be Gud om vishet, honom som är visheten själv, /Rom. 11:33/.
Vi behöver vishet i prövningens frestelsens stunder. Ibland skämtar vi och säger att vi
har fått två öron, men bara en mun. Jakob säger att vi ska vara snara att höra och sena
att tala och sena till vrede, /Jak.1:19/. Vem känner sig inte träffad? Predikaren säger att
”Tala har sin tid och tiga har sin tid”. Vi behöver be om Guds Andes hjälp för att veta när
och vad vi ska säga.

Tungan är en besynnerlig lem, som är oss till stor nytta, men också måste tämjas, om den
inte ska ställa till med elände för oss själva och vår omgivning. Med den kan vi både
välsigna och förbanna. Den har ett sådant inflytande att den kan liknas vid ett roder
på ett fartyg, en eldsgnista som kan orsaka skogsbrand och att den kan smutsa ner
hela vår kropp,

Vår uppfostran kan bidra till och hjälpa oss att tänka först och tala sedan, men tungan
kan vi inte styra helt själva. Vi behöver samma vishet som kung Salomo bad om. Herren
kommer också att svara oss på den bönen, om vi ber i tro, /Jak. 1:5-7/.

Aposteln Jakob beskriver hur den vishet är som kommer ovanifrån i förhållande till den
falska, själiska, Så länge vi lever i denna värld konfronteras vi med allt, som anses vara vist,
både det sanna och det falska. /Jak.3: 13-18/ De exempel som Jakob ger oss är alltså:

SANN VISHET
Den kan visa sig i våra handlingar och vårt beteende, vänlighet, fridsamhet, mildhet,
följsamhet, barmhärtighet, opartiskhet och uppriktighet. Detta stämmer överens med
hur Paulus beskriver Andens frukter, /Gal- 5:12-13/. Många av dessa egenskaper stämmer
däremot inte överens med den moderna psykologin. Enligt den ska man leva ut sina känslor,
hävda sin åsikt och säga ifrån. Det kan ju i och för sig innebära att vara uppriktig, men märk väl,
här ovan, på vilket sätt det ska ske, /2 Tim.4:2/. Detta med opartiskhet och barmhärtighet i alla
lägen kan vara svåra läxor för oss lite var,/Jak.2:1-9, 12-13/.

FALSK VISHET
kan visa sig i form av avund, skryt, lögn, oordning och ondska. Den är oandlig (själisk) och
demonisk. Otroligt många människor har ett så stort ego att de tror att de alltid har rätt,
gör rätt och fattar de rätta besluten. Sedan kan det visa sig att det hela bara var skryt och
lögn, utan fakta, /1 Kor. 3:18-20/.

Mycket forskning pågår ständigt på alla tänkbara områden, men det kan vara på både gott
och ont. Tyvärr är en del populära metoder, som ska ge välmående och bot, hämtade från
österländsk andlighet och är demonisk. De förekommer inom hälso- och sjukvården, skolan
och arbetslivet idag.
Det finns bara en äkta vishet, den enda som kan kallas vishet och det är Jesus Kristus,
/Matt.11:23-24, 1 Kor.1:18-31, Ef. 2:2-3/.

I mitt studium om Andens nådegåvor har jag citerat Paulus undervisning om dessa. Bland
dem finns också vishetens gåva,/1 Kor.12:7-8/. Den kan ju fungera på många sätt och i olika
situationer. Jag har sett det i funktion, särskilt i en församlingsledning. När de hade en svårlöst
fråga och alla funderade och samtalade, men inte hittat någon lösning, öppnade plötsligt en
viss deltagare sin mun och gav lösningen. Sedan var saken klar. Alla kände, ja visst, så ska vi
handla.

LÅT OSS BE OM VISHET FRÅN OVAN!!!