Bygga upp – bli uppbyggd

Bibelstudium i Smyrna Hoting

Rom 15:4 Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den
uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp.

I bl.a Esra bok (även Nehemja, Haggai och Sakarja) i Bibeln kan vi läsa om hur Gud uppfyllde 
den profetia som Jeremia gett folket långt tidigare.
På grund av avfallet hade folket varit i fångenskap i Babel i 70 år men nu var det dags att återvända.
Gud, som leder kungars hjärtan som vattenbäckar, påverkade kung Koresh så att han gav tillåtelse 
för de som ville att återvända. Esra 1:1f
Boken beskriver hur prästen Esra i sällskap med nästan 50 000 andra judar får återvända år 538 f.Kr 
till Jerusalem från fångenskapen i Babylonien för att återuppbygga staden och templet.

Kommentar: Det Gud bestämt och lovat kommer alltid att ske, oavsett vad människor tänker. 

 Jer.1:4-12

Jes.46: 9-11 
Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan
Gud, ingen som jag. Jag förkunnar från börjanvad som skall komma och långt i förväg det som inte
har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra. Jag kallar
på örnen från öster, från fjärran land honom som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter
jag ske, vad jag har beslutat, det sätter jag i verket.

1. Det första som gjordes var att upprätta altaret och där offra brännoffer till Herren. Esra 3:1-6
Kommentar: Grunden för allt som sker i Guds rike bygger på att Jesus blev vårt försoningsoffer
Inget kan mätas med detta och allt måste vila på den förkunnelsen. 

1Kor.1:18,
Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som
blir frälsta är det en Guds kraft. 
1Kor.1:23-24,
Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna
en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och
Guds vishet. 
1Kor.2:2 J
ag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än
Jesus Kristus och honom som korsfäst.
 

2. Därefter lades grunden till Templet och när den var lagd blev det jubelsångEsra 3:10-11
Kommentar: När grunden lades blev det jubel, så är det också i våra liv. När våra liv vilar på
den säkra grunden blir det glädje och fröjd.
Ps.40:3-4 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på
en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. 
Många skall se det och frukta,och de skall förtrösta på Herren.

1 Kor.3:11 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.

3. När bygget var igång kom motståndet, först genom att motstådarna försökte blanda sig i 
arbetet och när det inte lyckades började man aktivt motarbeta och göra de som arbetade med
tempelbygget modfälldaEsra 4:1-5

Kommentar: Vi har även i vår tid fått uppleva detta bl.a. genom den synkretism (sammanblandning
av trosuppfattningar) som försöker förlama och neutralisera och förvanska Guds Ord och dess
förkunnelse i vårt land.

4. Sedan kom en tid då profeterna Sakarja och Haggai fick träda fram och inspirera de som varit
modlösa och dessutom hjälpte profeterna till. Esra 5:1-2

Kommentar: Även i tider av modlöshet och oförmåga att göra det som är Guds kallelse kan Gud
sända profeter som uppmuntrar och hjälper oss att ta nya tag.

5. Fortsättningen blev att kung Darejaves uppmanade och möjliggjorde att bygget kunde fortsätta
och fullföljasEsra 6:1-4,7, 12

v.14 Judarnas äldste byggde vidare och gjorde stora framsteg i arbetet genom profeterna Haggais 
och Sakarjas, Iddos sons, profetiska tal. Man byggde och avslutade det så som Israels Gud hade
befallt och som Koresh och Darejaves och Artasasta, den persiske kungen, hade befallt.

Kommentar: Gud banar vägen i sin tid! Inget och ingen kan stå emot Guds planer.
Ps.119:89-91 För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. Från släkte till släkte varar din trofasthet, 
du har grundat jorden och den består. Enligt dina domslut består den än i dag, ty allting måste
tjäna dig.

6. När templet var färdigt firade man det med glädjeEsra 6:15-16
Präster och leviter insattes för att förrätta tjänst v.18
Påskhögtiden firades och påskalammet slaktades.
v.19-22 De som hade kommit tillbaka från fångenskapen firade påskhögtid på fjortonde dagen 
i första månaden. Prästerna och leviterna hade då alla renat sig, så att de var rena. De slaktade
påskalammet för alla dem som hade kommit tillbaka från fångenskapen och för sina bröder
prästerna, liksom för sig själva. De israeliter som hade kommit tillbaka från fångenskapen åt av
det liksom alla de som hade avskilt sig från hednafolkens orenhet för att söka Herren, Israels Gud. 
De firade det osyrade brödets högtid med glädje i sju dagar, ty Herren hade gjort dem glada och
vänt den assyriske kungens hjärta till dem, så att han understödde dem i arbetet på Guds, Israels
Guds, hus.

Kommentar: Vi får uppleva samma glädje när vi vänder om från fångenskapen under synden 
och vårt påskalamm Jesus får vara i centrum till vår räddning.

Hebr.12:1-3 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som
tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. 
Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den
glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu
sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare,
annars tröttnar ni och tappar modet.

7. Sammanfattning: Vi har kommit ut från fångenskapen under synden och har fått vår uppgift 
att bygga Guds rike efter hans instruktioner i sitt Ord. Då blir vi själva uppbyggda
och kan fungera.

Ef.4:15-16 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är
huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i
kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den
kraft som är utmätt åt varje särskild del.
Kol.2:6-7  Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och
uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda
i tacksägelse.
Ef.2:20-22 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus
själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. 
I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.
Jud.v.20-21 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 
Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet
skall ge er evigt liv.

Vi får rena oss/helgas igenom hans blod och Ord och tjäna var och en med den nådegåva vi fått. 
I tider av motstånd och svårigheter får vi lita på Herren och hans ledning.

Han ger oss nytt mod när vi har blicken fäst på Honom.