Guds egenskaper

Bibelstudium av Anita Grantinger

Min tanke är att tillsammans med dig titta lite på några av Guds egenskaper. Redan i
skapelsens morgon sa ju Gud: ”Låt oss göra människor till vår avbild.” /1 Mos. 1:26-27/. 
När vi ser på oss själva och våra egenskaper, som människor, kan vi alltså ana något av
Guds egenskaper. Vår Gud JHWH, är en personlig Gud, som vi kan kommunicera med,
liksom vi kan ha kontakt med varadra.

Vi människor är ju skapade med fem sinnen: SYN, HÖRSEL, LUKT, SMAK OCH KÄNSEL.
Med dessa sinnen kan vi upptäcka och ha kontakt med yttervärlden och med varandra.
Med vårt själsliv kan vi bearbeta dessa intryck genom, VILJAN, KÄNSLAN, TANKEN eller
FÖRSTÅNDET och sedan ge uttryck för det på olika sätt i kontakten med varandra.   

Eftersom vi är Guds avbilder säger det oss att Han har samma egenskaper. Skillnaden är
att vi genom syndafallet har fått en fallen natur, därför blir dessa egenskaper hos oss ofta
använda i det destruktivas tjänst, /Rom.1.18-32/.

Trots dessa förmågor kan vi inte, med dem, uppfatta eller uppehålla  kontakten med Gud.
Gud är Ande och vi kan bara få kontakt med honom genom vår ande. Gud är treenig.
”FADER, SON och HELIG ANDE”.  
/Matt. 28:19/ och han har skapat oss tredimensionerade: ”ANDE, SJÄL och KROPP.”
/1 Tess. 5:23/.

Vår  gemenskap med Gud kan alltså bara upplevas genom vår ande. Genom syndafallet
förlorade hela mänskligheten sin andliga gemenskap med Gud, därför måste vi nu få en
personligt återupprättad kontakt med honom, genom mötet med Jesus Kristus.
Detta kallar Bibeln för ”ATT FÖDAS PÅ NYTT.” Vår ande blir då levande och kan ha ständig
kontakt med Gud, inte bara under speciella bönestunder, utan även i arbete så väl som i
sovande tillstånd. Han är oss närmre än luften som vi själva inandas.
/1 Kor. 3:16, 1 Tess. 5:17/.          
Sångarpastorn Artur Eriksson sjöng, på sin tid, en sång och försökte med den illustrera
sin gudsrelation: ”MITT I GATULARMET UNDER RUSNINGSTID, GÅR JAG LYCKLIG MED EN
RADAR I MITT BRÖST OCH TAR IN EN HÄLSNING UTAN ORD, 800 000 LJUSÅR HÄRIFRÅN.”

1.EN SEENDE GUD

Gud har fått många namn, då han har uppenbarat sig på olika sätt, under årtusenden.
Vid ett tillfäll fick Gud namnet ”Seendets Gud”,
/1 Mos. 16:13/.  
Det var när Abrahams tjänstekvinna, Hagar befann sig ensam ute i öknen
på flykt från Sara och fick besök av en ängel med budskap från Gud. Hon fick därmed
uppleva att hon inte kunde fly ur  Guds åsyn och gav honom namnet: Seendets Gud.

Många har, både innan dess och efter, fått uppleva hur Gud har sett dem på sina olika
gömställen, när de har försökt fly från både Gud och människor,
/ Ps. 139:7/.

De första som fick uppleva detta var Adam och Eva. De var vana vid att Gud kom på besök
i Edens lustgård. De hade ju en kärleksfull gemenskap med honom. Den dag som de hade
gjort Gud emot och ätit av den förbjudna frukten, kom han också på besök. Deras beteende
och natur hade då ändrats. I stället för att ta emot honom med glädje gömde de sig av rädsla,
/1 Mos.3:8-10/. Inte heller de kom undan den allseendes ögon.

Profeten Jona fick Guds kallelse att gå till Ninevi och predika omvändelse. Han var inte villig
att lyda Gud, utan flydde med ett skepp mot Tarshish. När skeppet höll på att gå under i
stormen blev Jona avslöjad som orsak till stormen, /Jona.1:3, 10 – Jona.2:11/.
Guds vakande ögon nådde ända in i fiskens buk.

I /1 Kon. 18:20-40/, kan vi läsa om hur profeten Elia bevisade, för 450 baalsprofeter, vem som
var Gud, genom att kalla ned eld från himlen. Efter denna seger blev han hotad till livet och
flydde ut i öknen,  /1 Kon.19:3-5/. Inte heller han kunde fly för Guds ögon. Där fick han
änglabesök med mat och dryck. Han gömde sig i en grotta /1 Kon.19:6-18/, också där såg
Gud till honom och gav honom nya uppdrag.

Många fler exempel på att Gud ser oss finns att läsa om i Bibeln. Många vittnesbörd finns
också idag, från människor som upplev det påtagligt.

I gamla kyrkor kan man ibland se en målning som består av en trekant med ett stort öga.
Barn har ofta tyckt att det verkat lite otäckt och har undrat vad det kan betyda. Kanske även
vuxna ryggar tillbaka för den bilden. Det symboliserar en treenig Gud som är allseende och
som ingen kan gömma sig för. För min del upplever jag Guds vakande öga som en underbar 
trygghet.

2.EN TALANDE GUD

När vi ser ut över världen kan vi konstatera att människan i alla tider har haft en längtan och
ett sökande efter Gud. Man behöver någon att lita till, hålla sig väl med och som man kan
anropa i krissituationer. Människor i olika kulturer har föreställt sig Gud på olika sätt, allt ifrån
stenar, träd och tillverkade föremål till någon osynlig varelse i universum som man kan tillbe.

Vi vet att det finns bara en levande och sann Gud, som genom sin Son, Jesus Kristus har kommit
till jorden och gett oss möjlighet att få en personlig kontakt med Gud, få vår synd förlåten och
hitta meningen med livet. /Joh. 3:16-18, Kol. 2:13-14/.

 Gud är inte bara levande han är också en talande Gud. I /1 Mos. 1:2-30/, kan vi läsa skapelse-
berättelsen. Där finner vi att allt blev till genom ett Ord av Gud. Han sade sitt ”VARDE” och det
stod där. Många har försökt bortförklara skapelseundret, men hur skulle allt ha kunnat bli så
genialt av en slump?

I forna tider har Gud talat och han gör det fortfarande, /Hebr. 1:1-2/.
Han talar till oss först och främst genom det skrivna Ordet, Bibeln. Man kan närma sig Bibeln
på olika sätt, med olika inställning, förväntan och förutfattade meningar. Vi måste bara förstå
att Bibeln är ingen vetenskaplig skrift. Den är Guds Ord. Den som för första gången öppnar
Bibeln och räknar med att förstå allt blir oftast besviken. Det är visserligen en massa bokstäver
och meningar men det finns ju inget liv i dem, /Joh. 6:63, 2 Kor. 3:6/.

Bokstäverna är ett hjälpmedel, men Anden gör Orden levande. Bibelordet är levande och
verksamt, men om inte den helige Ande lyser på det, så förstår vi ingenting, då är det bara
bokstäver. Därför är det väldigt bra att  börjar med att be, om Guds ledning och ljus, innan
man börjar läsa.

Bibelordet kan vägleda och avslöja, /Psalt. 119:105, Hebr. 4:12/. Jag brukar säga att det är bra
att spegla sig i Guds Ord. Man kan också läsa ett Ord eller sammanhang 100 gånger, t.o.m.
kunna det utantill, men i en speciell situation, när man just då behöver det, upptäcker man
något nytt i det, som blir till hjälp just då eller för framtiden.

När Guds Ande bor i oss kan Gud också tala till oss direkt, till vårt inre, genom våra tankar,
men även hörbart, när vi behöver det. Det kan vara vägledning, varning, eller en maning  
till ett uppdrag. Detta hände på gamla förbundets tid och händer än idag. / 1 Sam. 3:10,
Matt. 10:17-20/. Somliga har en profetisk gåva och hör Gud säga något som, i sin tur, ska
bli till hjälp för någon annan. Allt som upplevs som Guds tilltal till någon skall dock alltid
prövas och stämma med Bibelns budskap,/1 Tess. 5:20/.

3.EN HÖRANDE GUD

 För att det ska bli en kommunikation eller en dialog mellan två människor räcker det ju
inte bara med talet, utan att den man talar till också hör. Det viktigaste av allt i livet är ju
att vår gemenskap med Gud fungerar. Han talar till oss på olika sätt och då gäller det för
oss att uppfatta vad han vill säga. Vi vet ju att om det blir en fnurra på tråden mellan
2 människor så blir det genast problem med kommunikationen. Så är det också med
vår gudsrelation, /Psalt. 34:16-19/.                                                                                  
Om vi förlorar något av den innerliga gemenskapen med Gud kan vår andliga hörsel bli
nedsatt. Gud kan både tala och höra, men om vi inte hör blir det en monolog, och det har
inte Herren menat. /2 Kon. 20:4-5, Psalt. 66:18-20/. Han har skapat oss för gemenskap med
sig och för att kunna samtala med oss. Om det sedan kommer något mellan oss och Gud,
som inte behagar honom, så har vi inget löfte om att han hör våra böner.

HINDER FÖR GUDSRELATIONEN

Vad  kan det vara som gör att Herrens inte lyssnar när vi ropar till honom?                                                
1) Synd som inte är bekänd, /Jes. 59:1-2/.                                                                                      
2) Ouppklarade relationsproblem med medmänniskor,/Mark.11:24-25, Matt. 5:21-25,
Matt.6:14, Matt.18:21-22/. Det är tydligt att jag inte ska vänta att motparten ska be om förlåtelse,
utan om jag bara vet att någon annan har någon emot mig, så ska jag ta första steget.                
3) Relationsstörningar i äktenskapet,/1 Petr.3:7/.

( Det har hänt att jag har mött känsliga människor som har grubblat över varför de inte fått
bönesvar, letat i sitt inre efter synd som har kunnat vara orsaken och detta har lett till psykisk
ohälsa. Vi kommer aldrig att förstå allt här i tiden. Om man har syndat kommer Guds Ande
alltid att peka på det, så man förstår vad det gäller. När man sedan bett Gud och ev. människor
om förlåtelse så är allt klart. /Psalt. 32:1-5/)

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BÖNESVAR     

En förutsättning för att Herren ska ta emot vår bön är också att vi ber efter hans vilja  /1 Joh. 5:14/.
Det enda sättet att lära känna en person, veta vad den vill och förstå varför, är ju att umgås
med den personen. Hur ska vi då lära oss vad som är Guds vilja? Svar: Genom att lära känna
honom i Ordet och bönen. Då börjar vi småningom att förstå vad han vill och att själva tänka
Guds tankar, /Rom. 12:1-2/.  

Jesus talar mycket om att vi får be till Fadern i Hans namn. Han är vår borgensman och garant
som har betalat vår syndaskuld inför Gud och har upprättat vår relation med Fadern, genom sitt
offer på korset. Vad som är viktigt från vår sida är en personlig tro och att vi vågar gå ut på hans
löften, /Joh. 14:13, Joh. 16:23/.

4.EN KÄRLEKSFULL GUD

Gud är inte bara god, HAN ÄR SJÄLV KÄRLEKEN.  Allt som Gud säger och gör är kärlek,
/1 Joh. 4:8-10/. Gud vet alltid vad han gör. Jag antar och förstår att inte alla människor inser det.
Det finns ju så mycket ondska och lidande i världen. Det är sant, men allt detta kommer inte
från Gud.
Det är vi människor som har orsakat och fortsätter att orsaka detta.  Gud skapade inte människorna
med ett ont sinnelag, men djävulen, i skepnad av den gamle ormen, lockade dem till olydnad..
Sedan dess är hela världen i den ondes våld, /1 Joh. 2:15, 1 Joh. 5:19/.

Efter syndafallet kunde inte kärlekens Gud se alla människor gå förlorade, utan måste köpa oss
tillbaka med sitt eget blod, /Joh. 15:13, Rom. 5:8-9,
Ef. 2:4-5/.
När vi får uppleva och, med Andens hjälp, fatta något av denna oerhörda kärlek, 
fylls vi också av Kristi kärlek till andra människor. Jesus säger att vi t.o.m. kommer att älska
våra ovänner, /Matt. 5:44/. Det kan vi inte i egen kraft, bara genom Hans kärlek i oss.
Därmed kan vi presentera Jesus för världen, /Joh.17:20-21/. Om vi inte kan älska varandra blir
det motsatt verkan, /1 Joh. 3:15, 1 Joh. 4:20-21/.

5.EN HELIG GUD

Att Gud är helig finns det mycket som påminner oss om i hela Bibeln. Alla människor som
mött Gud på olika sätt, i olika sammanhang, har reagerat på liknande sätt. Inför en helig Gud
har de känt sin litenhet, sin ovärdighet, upplevt förkrosselse och fruktan p.g.a. sin synd.
Det har känts som två främmande element har konfronterats med varandra, /Jes. 57:15-16/.

Att Gud är helig innebär att han är ren och fläckfri:                                                                               
a) Hans väsen är heligt, /Jes. 57:15/.                                                                         
b) Hans namn är heligt, /Luk. 1:49/.

Det innebär att:                                                                                                    
c) Han hatar synden och straffar den, /Psalt. 5:5, Ordsp. 15:9/.                  
d) Vill att våra hjärtan är helgade för helig tjänst, /3 Mos. 11:44,
  1 Petr. 1:15-16/.                                                                                                                   

(Hänvisar i övrigt till mitt studium om ”Frälsningens väg  – helgelse.” )

EXEMPEL PÅ GUDSMÖTEN:                                                                               
Vi kan läsa om när Mose hade det svåra uppdraget att leda ett gensträvigt folk genom den
torra öknen.  Han bad en  bön om att, som bekräftelse på Guds närvaro och ledning, få se
Guds härlighet, /3 Mos. 33:12-23/. Han fick bara delvis bönesvar genom att få se Gud på ryggen.
Herren sa att: ”Ingen människa kan se mig och leva.”

I samband med profeten Jesajas kallelse fick han en stark upplevelse av Guds helighet och
beskrev vad han omedelbart upplevde och utbrast, vid denna mäktiga uppenbarelse:
”Ve mig, jag förgås! Jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar.
Det var hans syndabekännelse och då hände det fantastiska, efter att ett glödande kol rört
vid hans läppar blev hans synd borttagen, /Jes. 6:1-7/.

Även vid änglabesök visar det sig att den första reaktionen är fruktan och förskräckelse, men
det första de alltid får höra är: ”Var inte rädd!”/Luk.1:5-15, 26-31/.

6.EN ALLSMÄKTIG GUD  

Att Gud är allsmäktig är det mest fantastiska, men också en oerhörd trygghet för oss.       
Han är den ende härskaren som inte kan jämföras med någon annan. Ingenting är omöjligt
för honom. Hans makt är obegränsad och kan därför göra allt vad han vill, /Ps. 135:6/.
Han kan förverkliga sina tankar och genomföra sina planer, /Jes. 46:9-11/. Han behärskar
alla svårigheter och har en evig plan för livets och historiens gång, /Jer. 32:17/.
Han förmår allt, /Jer. 32:17, 27/, han förmår göra mer än allt vad vi ber eller tänker, /Ef. 3:20/ o.s.v.

Detta visar sig främst i frälsningshistorien, genom Faderns mäktiga vilja att frälsa människorna
i en fallen värld, genom sin Son, Jesus Kristus som han givit makt, /Matt. 28:18, Joh. 5:22, 17: 1-2/.

Hans allmakt är aldrig i strid med hans väsen, utan överensstämmer med hans oändliga visdom,
hans rättfärdighet, godhet och kärlek. Däremot är inte allt som sker Guds verk eller ett uttryck
för hans vilja. Det beror på att alla människor är skapade till hans avbild och därmed har fått
en fri vilja som tar sig i uttryck i både goda och onda handlingar. Dock  sker ingenting utan
hans tillåtelse, /Matt. 10:29/. Alla människors handlingar måste till slut stämma med hans plan,
/Rom. 14:11-12/.   

Allt är underlagt Guds allmakt:                                                       
Frälsningsverket /Ef. 1:4-10/.                                                                                  
Naturen och skapelsen /Jes. 40:12-26 /.                                                                      
Djävulen, /Rom. 16:20, Upp. 20:2-3, 10/.

Det är en trygghet för oss, som hans barn, att veta att han har makten, oavsett vad som
händer och att ingenting sker av en slump. Paulus påminner om detta, /Rom. 8:28-30/.                       
Vi ser att det händer så mycket hemska saker i världen och ondskan ökar på alla områden
och allt detta är en konsekvens av alla människors synd,  gudsfrånvändhet och avgudadyrkan.
/Rom. 1:21-32/.

Det är så typiskt att när det händer någon katastrof eller tragedi i ett , fly till Gud, som har
skapat universum och har helhetsperspektivet. Ett exempel på detta kan vi läsa om i
/1 Mos. 11:1-9/. Det kommer aldrig att lyckas utan omvändelse och försoning med Gud.

När en katastrof inträffar i världen, kan det liknas vid när någon sätter foten i en myrstack.
Det väl uppbyggda samhället raseras och alla myror rusar åt olika håll i panik och sprutar
ut sin gift för att försvara sig, men till ingen nytta. De måste börja om från början.   

Många människor lever i fruktan för framtiden idag. Det finns också anledning till det, om
man inte har gemenskap med den allsmäktige. Då måste man börja om från början och
vända om till Gud. Han kommer då att ångra sina straffdomar, /2 Krön. 7:13-14/.
Så har han alltid gjort därför att han älskar oss och är allsmäktig.


7.EN TROFAST GUD                                                                                              


Troheten hos oss människor har ofta sviktat. Vi kan ibland svika de mest betydelsefulla
och högtidliga löften som t.o.m. avgivits i närvaro av vittnen. Dom som vi räknar som våra
vänner prövas alltid när vi hamnar i krissituationer. Dom vi trodde vi kunde lita på kan svika
på det mest grymma sätt, vilket kan orsaka stor besvikelse och ge djupa sår i själen.
I detta studium tänkte jag att vi skulle se hur Herren håller vad han lovat, från släkte till släkte,
/Psalt. 119:89-91/.

Vi kan gå 1000-tals år tillbaka i tiden och se Guds trofasthet mot t. ex. Abraham, /1Mos. 15:1-7/.
Idag kan vi se med egna ögon hur löftena till honom infriades. Trots folkets trolöshet är Gud trofast,
/Hes. 36:16-37/.

Vi kan gå vidare till Mose. Han fick Guds kallelse att befria Israel barn från fångenskapen i Egypten,
/2 Mos. 3:1-6/. Gud gav Mose löften,
/2 Mos:3: 7-15/.
Genom många strapatser under ökenvandringen, i 40 år,  fick de se löftenas
uppfyllelse,/2 Mos.14:15-31/.    

I Psaltaren kan vi se hur kung David lovsjöng Guds trofasthet,
/Psalt. 89:2-3/.

Dessa texter är hämtade från Gamla testamentet, men hur är det idag? Gäller Guds löften till
sitt folk genom alla tider även oss? Ja, genom Jesu försoningsverk har också vi fått tillträde till
Fadern och alla de löften som finns i Bibeln.

GUDS TROFASTHET EFTER FÖRSONINGSVERKET

När Jesus talade om att han skulle lämna jorden lovade han att sända hjälparen som skulle
stanna hos dem för alltid. /Joh. 14:16-17, Joh.16:5-7,
Apg. 1:4-5,8/. På pingstdagen infriades löftet. Den helige Ande kom över den bedjande och
väntande skaran på 120 personer, /Apg. 2:1-12/.
När Petrus sedan höll sin predikan och förklarade vad som har skett visar det sig att detta inte
skulle vara en engångsföreteelse. /Apg. 2:14-21/. Många människor har sedan dess upplevt
den helige Andes kraft och det sker än idag där man ber i tro.

Jesus kallade sina lärjungar att gå ut med det glada budskapet och lovade dem att den helige
Ande skulle vara med, /Mark.16:15-18/. För övrigt i NT kan vi läsa om vad som skedde, /Apg.6:7/.
Det var förkunnelsen av Ordet som åtföljdes av tecken och under. Det skedde inte genom
någon mänsklig kraft.

Apostlarna fick uppleva mycket förföljelse vart de än kom. De hade ju alternativet att sluta predikan,
men deras kallelse var så stark och den helige Ande verkade genom dem, så de uthärdade hellre
lidandet än att svika sin kallelse. Alla lärjungarna fick till slut lida martyrdöden utom Johannes.
Evangelium fortsatte att predikas i hela den då kända världen och Herren bekräftade sina löften
och var trofast i allt ex./Apg.14:19-20, Apg.16:16-40/.

Vi ser inte så mycket av den helige Andes manifestationer i Sverige och Norden idag. Det sker
däremot i andra delar av världen. Vi kan direkt fastslå att det inte beror på Gud. Han är fortfarande
trofast. I stället beror det på vår trolöshet mot honom.

Det har alltid varit en kamp att utkämpa mot allt som vill föra oss in i tvivel på Guds Ord, /Ef. 6:10-18/.
I stället för att dissekera bort en del av bibelordet behöver vi få mer förkunnelse och kunskap
om vad Guds Ord säger till oss idag, /Hebr.4:12-15/. Frågan är bara om vi vill bli avslöjade i
vårt innersta och låta Herren ta över i våra liv. Gud hjälpe oss!!!

Herren har lovat att alltid vara med och leda, hjälpa och beskydda de som tror på honom,
/Jes. 58:11, Jer. 31:9/. Det går inte alltid efter våra planer, men Herren vet bäst,
/Ords. 16:1-3, Ps. 121/.