Guds rike

VAR ÄR GUDS RIKE
När vi hör uttrycket Guds rike eller himmelriket är det kanske själva himlen,
som vi först associerar till. Den kan vi läsa mycket om särskilt i Uppenbarelseboken.
Men när Jesus talar om ”Guds rike” och att ”Himmelriket är nära”, får det genast ett
vidare perspektiv.

VAD ÄR GUDS RIKE
GUDS RIKE är huvud-begreppet i Jesu förkunnelse. Han nämner det ofta och uppmanar
sina lärjungar att predika: ”Himmelriket är nära”,/Matt. 4:17, Mark.1:14-15/.
Jesus menade att evangelium, det glada budskapet om frälsning skulle börja att förkunnas.
Han bekräftar att Guds rike, har kommit till jorden genom hans förkunnelse, läkedomsunder
/Matt. 4:23/ och befrielse från onda andar osv. /Luk. 10:18/.

I det gamla Israel var det självklart att Gud var folkets konung, /2 Mos. 15:18/.
Så småningom framkom det att de ville, likt alla andra folk, ha en kung.
I /1 Samuelsbokens 8:e kap/ beskrivs situationen, hur profeten Samuel hade blivit gammal
och hur hans söner inte vandrade på Guds vägar, vers 1-3. Folket begärde att Samuel skulle
be till Gud att de skulle få en kung. Det var inget bra förslag, men Gud tillät det. Samtidigt
fick de veta vad det skulle komma att innebära. Läs gärna hela kapitlet.

Även sedan konungadömet hade införts var ändå Herren folkets egentlige härskare
och kungen hans ställföreträdare. Så småningom framkom det att Guds rike inte skulle
omfatta enbart Israels folk och land, utan alla folk och länder och ett rike som varar för
evigt, /Ps. 103:19, 145:13/.
De ord som i våra svenska bibelöversättningar är översatta till GUDS RIKE har främst
en abstrakt betydelse och borde helst översättas med konungavälde och konungsligt
herradöme. Guds rike är öppet för alla människor, pga. Jesu försoningsverk på Golgata,
hans uppståndelse och andeutgjutelse, /Apg. 2:38-39/, samt Satans totala nederlag,
/Kol. 2:15/. Guds rike är av himmelsk art och karaktär och kommer från himlen till jorden
som en förlösande verklighet, ett evigt rike, /Dan. 2:44/.

GUDS RIKE NÄRVARANDE
När Jesus gick omkring och förkunnade evangeliet om riket fick han flera gånger frågan
om Guds rike, när det skulle komma och var det fanns, /Luk. 17:20-21/. Han försökte
förklara att det var inget geografiskt område, som man kunde lokalisera, men som ändå
fanns ibland dem, inom räckhåll. Pilatus var förbryllad över att folket kallade Jesus Kung.
Och Jesus måste förklara att hans rike är inte ett jordiskt rike,/Joh. 18:36-37/.

En gång bad lärjungarna att Jesus skulle lära dem att be,/Luk. 11:1/. Han gav dem en
mönsterbön som ofta beds i våra kyrkor varje söndag. Hela bönen finns i /Matt. 6:6-13/.
De flesta kan den utantill och risken är alltid, när något bedes för att det hör till liturgin,
att det blir slentrian och man slutar tänka på vad man egentligen ber om. Jag tänker nu
speciellt på vad vers 10 innebär: ”Låt ditt rike komma!”

Var är detta Guds rike som vi ber ska komma? GUDS RIKE ÄR ENBART DÄR JESUS FÅR
REGERA OCH VARA KUNG!
Så om Jesus får vara Herre i våra liv tillhör vi alltså Guds rike,
/ Kol. 1:13-14/. Det vi egentligen ber om är alltså:
1) att Jesus ska vara Herre i oss och ibland oss och att människor ska få lära känna honom,
genom våra liv och vårt vittnesbörd, /Rom. 14:8, Matt. 28:18-20/.
2) att människor blir befriade från allt mörker som kan binda dem t. ex. bitterhet, ilska,
besvikelse, fruktan, tvivel, ovänskap, missbruk mm. och få uppleva frihet och glädje och
få sprida Kristi kärlek,/Gal.5:16-26, Mark. 16:17/.
3) att vi ständigt ska kunna umgås med Gud och höra honom tala, /1 Tess. 5:16-18/.
4) att vi ska bota sjuka, /Matt. 10:7-8, Joh. 14:12/.

”Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.” Det vi egentligen ber om är alltså:
1) att Guds vilja ska få ske i våra liv och i vår omgivning, /Rom. 12:1-2/.
2) att Guds godhet och kärlek ska råda i oss och vår omgivning, /Gal. 5:22-23/.
3) glädje, harmoni och fred i stället för strid och krig, /Rom. 14:17, Ef. 4:3/.
4) ingen sjukdom, fattigdom och nöd,/Upp.7:16-17/.

BESKRIVNING AV GUDS RIKE
Jesus beskriver och förklarar ofta Guds rike i jordnära liknelser. I/Mark.4:30-32/ liknar
Jesus Guds rike vid ett senapskorn. Det är ju något värt att meditera över. Det lilla, till
synes obetydliga, fröet ska bli något stort, till mångas nytta och glädje.
Ja, vi kan konstatera att när Guds rike kom till jorden började det blygsamt, med ett
oskyldigt barn som togs emot i ett stall och lades i en krubba. Budskapet spreds av
12 enkla män som sedan ökade snabbt i antal. På pingstdagen blev det 3000 och
Guds rike har sedan dess revolutionerat en hel värld, hittills i över 2000 år.

I /Matt. 13:44-46/, talar Jesus om en skatt och en dyrbar pärla och hur den som fann
skatten och den som fann pärlan sålde allt vad de ägde och köpte dem.
Det är faktiskt många som mött Jesus och blivit medborgare i hans rike som har måst
offra allt, därför att de funnit att det är det viktigaste i livet. Somliga har blivit utstötta
från sin familj, andra har blivit fängslade och torterade, andra dödade. Detta sker
dagligen också i vår tid. Men det de upplevt genom Jesus Kristus gör att de är redo
att ge sitt liv i trohet mot honom, ex. /Matt. 10: 37-39,Hebr. 11:32-38/.

I/Matt. 13:47-51/ talar Jesus om fisknät, som kastas i sjön. När det blivit fullt drar
fiskaren upp det. Sedan sätter han sig och sorterar bytet. De fina fiskarna behåller
han och de dåliga kastar han tillbaka i sjön.
Jesus har en mycket allvarlig tillämpning på denna liknelse. Det handlar om hur Herren
själv vid tidens slut ska skilja de orättfärdiga från de rättfärdiga. De rättfärdiga är de
som tagit emot förlåtelse genom Jesu försoning, Det första sker när Jesus kommer
på skyn och hämtar dem som tillhör honom, /Mark. 13:26-27/ och sedan på domens dag,
/Matt. 25:31-46/.

GUDS RIKES LAG
Skapelsen och naturen som vi lever i har sina lagar, som vi inte kan förneka eller trotsa.
Varje rike här på jorden har ju sina lagar, även om de ofta är bristfälliga och kan överskridas.
Hur är det då med Guds rike, har det också lagar?
Ja, men Guds rikes lagar präglas inte av tvång och och krav, utan heter KÄRLEK.
Jesus förklarar själv att han belastar ingen, /Matt. 11:28-30/. Andra religioner lägger
en massa tunga ok på folks axlar, förpliktelser som de måste fullfölja för att en gång
nå målet. Men efter som Jesus har tagit vår skuld på sig, genom sin död på korset
och sin uppståndelse, så har vi bara att ta emot NÅD. Det är bara viktigt att vi tar emot
hans erbjudande.
Det handlar om att ta emot i tro. Men varför är det så svårt? Ja, det har jag frågat mig
många gånger. Jesus säger: ”Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Det är
lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.”
/Matt. 19:23-24/. Det går väl an, i och för sig, att vara rik, men rikedomen blir så lätt
en avgud, /1 Tim.6:10/och då har man svikit sin trohet emot Jesus. När Jesus gick omkring
här på jorden och kallade sina lärjungar sa han:”FÖLJ MIG!” Så säger han också till oss idag,
/Matt. 16:24-25/. Den självförnekelsen leder till självförverkligande.

Det bästa val en människa kan göra är att prioritera Jesus, /Matt 6.31/.
Vi lever nu i orostider, många lever i fruktan för framtiden och hittar ingen fast punkt i tillvaron.
Hela världen skakar just nu. Jag vet om ett rike som väntar på oss alla som inte kan skaka,
/Hebr.12:28/.
Det riket är närmare oss än vi kan ana, om vi vill ingå i det.
God fortsättning med din bibelläsning!!!
Anita Grantinger