Hebreerbrevet kap.1-2

Bibelstudium av Anita Grantinger

TANKAR KRING HEBREERBREVET

OBS! DE BIBELCITAT SOM ANGIVITS  ÄR ALLA HÄMTADE FRÅN HEBREERBREVET OM DET INTE SKRIVITS NÅGOT ANNAT FÖRE.

Hebreerbrevet i Nya Testamentet är indelat i 13 kapitel och är väldigt intressant att läsa. Det binder ihop Gamla och Nya testamentena och gör att man får en helhetsbild av Guds frälsningsplan.

Här sker en jämförelse mellan det gamla och det nya förbundet. I detta brev får vi se offertjänsten som förebild, följderna av Jesu försoning och vår fantastiska möjlighet till frälsning genom att han offrade sig i vårt ställe. (Hänvisar till mitt tidigare studium om försoningen).

Brevet handlar om Jesus och hur Gud presenterar sig genom honom. /kap.12:2/. Hebreerbrevet har ibland kallats för det 5:e evangeliet. De 4 evangelierna handlar ju om Jesu i människogestalt. Hebreerbrevet talar om hans himmelska status och tillvaro.

 Brevet riktar sig till messiastroende judar som är väl insatta i bakgrunden och är skrivet ca. år 60-65 e. Kr. Det har antagligen skrivits före templets förstörelse, eftersom offertjänsten  fortfarande verkade pågå, /8:4, 9:6, 12:27,13:10/, samt före kejsar Neros blodiga förföljelser, år 64 e. Kr. I brevet utmanas läsarna att vara trogna Jesus trots förföljelse.

 Ingen vet säkert vem som är författare. Många har spekulerat över det, men det finns inga säkra bevis. Det är skrivet på fin grekiska och det säger oss att författaren är en lärd person. Nästan allt som författaren skriver hänsyftar till GT. Det var ju deras Bibel. En sak är säker, det är Guds Ord också till oss idag.

Kapitel 1.

HUR GUD TALAR:

Kap. 1:1-4, innehåller en en innehållsdeklaration av Hebreerbrevet.                                         

Från början får vi veta att  Gud har talat först genom fäderna, t. ex. ABRAHAM, MOSE, DAVID, DANIEL osv. Gud vet att vi är olika och har därför talat på olika sätt, inte bara genom ord, utan t. ex. genom en BUSKE, genom DRÖMMAR, genom SYNER, genom UNDER  och TECKEN, genom SVÄLTKATASTROFER,  genom STORMAR och STILLA SUSNING.

Det nya som betonas är att Gud talar till oss genom sin Son, Jesus Kristus.  Hans tilltal är överlägset alla andra sätt som Gud har uppenbarat sig på tidigare. Han bekräftar GT och uppfyller allt som står skrivet. Därför behöver vi lyssna på honom.    

1) Han är Guds Son, / Kap. 1:2, Ps. 2:7-8/. Han har, efter sin uppståndelse och himmelsfärd, av Fadern blivit arvinge till allt. Folken och jorden är hans egendom. Han har auktoritet att råda över himmel och jord och har herraväldet över allt.                                                                                                                                                                    

 2) Gud skapade universum genom Sonen. Han var Ordet i skapelsen,      /vers 2b, Joh. 1:1-3/.                        

3)  Han är utstrålningen av Guds härlighet, /vers. 5/. I GT finns tillfällen då Gud uppenbarade sin härlighet ex./2 Mos.19.16-19, 3 Mos. 9:23-24/.

 4) Han är en exakt kopia av Guds natur och väsen, / vers 3a/. Det enda sättet att lära känna Gud är alltså genom Jesus.

 5) Han upprätthåller allt med kraften av sitt mäktiga Ord /vers3b/. Den kraften kan översättas, från grundtexten, med ”dynamik”. När vi uttalar hans Ord är det alltså dynamik, det händer då något i andevärlden.

6) Han har renat oss från synden, /vers 3c,Ef.1:7-8/.

Att Jesus SITTER PÅ MAKTENS HÖGRA SIDA I HÖJDEN, betydde något särskilt för de som kände till offertjänsten i templet. Där fick prästen, som tog hand om offret aldrig sätta sig ner, han måste stå, det kom ständigt nya offer på altaret. Det blev aldrig färdigt. När Jesus efter sitt försoningsverk for tillbaka till himlen fick han sitta. Då var det färdigt. Han sa ”DET ÄR FULLBORDAT”. Då behövs inga mer offer.

Jesus tog vårt syndastraff på sig genom att dö i vårt ställe, /Rom. 5:8-9/.  Däremot finns det ingen förlåtelse utan Jesu försoning. Han tog hela världens synd på sig, men vi blir räddade bara genom att tro på honom och överlåta oss åt honom. Om vi inte tror är vi fortfarande kvar i synden, /1 Joh. 1:5-9, 2:9-11/.                                                                                                                                

Ett ord som förekommer upp till 11 gånger i Hebreerbrevet är orden ”större eller bättre”. Jesus, Messias är t. ex. större än änglarna, än Mose, än Josua, än översteprästen osv. I  /Luk. 24:25-27/, förklarar Jesus  för Emmausvandrarna vad som är förutsagt om honom hos fäderna och profeterna. Det finns många bibelställen i GT som talar om Messias, t ex. /2 Sam. 7:14-16, Ps. 2/.

ÄNGLARNAS TJÄNST:

I kap. 1:5-14 poängteras att Sonen är mäktigare än änglarna, då han har ett högre namn än deras. Änglarna var dittills högt aktade i judendomen och även föremål för tillbedjan. Det var t.ex.änglar som överlämnade Tora och Guds Ord till Mose på Sinai berg. I detta brev får vi veta att även änglarna ska tillbe honom.

 Här finns en jämförelse mellan Jesus och änglarna. Änglarna har vanliga namn, de är tjänare och budbärare, utsända till vår hjälp ex./Luk.1:8-20,91:10-12/.  I /1:7/ benämns de som vindar och eldslågor,/Ps 104:4, 2 Kon.6:15-17/.  De är snabba och kraftfulla. Första gången vi läser om dem var i Edens lustgård, /1 Mos. 3:24/. I /1 Mos. 28:10-13/ finns ett exempel på hur kort deras avstånd mellan himmel och jord är för dem, genom deras hastighet.

Även Jesus fick hjälp av änglar, när han frestats i öknen, /Joh. 4:11/, i Getsemane, /Luk. 22:43/.         
I himlen finns det gott om änglar, /Upp. 5:11/./1:8-9/,  Sonen hatar orättfärdighet och ska sitta på tronen för evigt, /Ps. 90:2/.   /1:10-13/, Sonen är överlägsen alla från begynnelsen och med i skapelsen.

Till slut kan vi läsa om hur änglarna är med vid Jesu tillkommelse, /Mark. 13:24-27/.  Då  ska vi få tillbe Guds Lamm tillsammans med änglarna, /Upp. 22:8-9/.   

———————————–

Hebreerbrevet Kap 2

I det första kapitlet i Hebreerbrevet har vi läst om hur mycket större Sonen är än alla andra storheter som hållits högt inom den judiska tron och genom vilka Gud har talat.

I Hebreerbrevet finns flera allvarliga varningar till läsarna, varav denna är den första. Man kan ana att brevets mottagare var i en andlig kris och frestades att överge sanningen om Jesus Kristus och vem han är. Detta trots att de hade fått höra lärjungarnas vittnesbörd, vilka hade levt tillsammans med Jesus. Dessutom hade de fått det bekräftat genom många under och tecken som de själva fått bevittna.

Nu har alltså Sonen själv talat och därför är det viktigt att lyssna på honom. De hade tidigare lyssnat på de Ord som Gud gett genom änglar, /vers 2, Gal. 3:19/, som då fick vara medlare. Hur mycket viktigare är det inte nu att hålla fast vid Sonens Ord och inte lyssna på någon annan. Genom att anpassa sig efter tidsandan kan man drivas bort med strömmen. Det är ett budskap också till oss, /Rom. 12:2/.                                                                                                             I /vers 1-4/ tar författaren bilden från sjöfarten när han varnar för konsekvenserna av att inte lyssna på Sonen.”Giv akt på” eller Tag vara på” Ordet! Vi behöver alla vara som väl förankrade skepp i hamnen. Det gäller att inte tappa fokus även under förföljelse. Om vi inte lyssnar på Sonen kan vi bli som båtar som planlöst driver omkring med strömmen.

/Vers 5-13/ tar upp JESU MÄNSKLIGHET. Det som Jesus gjorde genom sitt försoningsoffer, kunde inte göras av en ängel, utan av en människa, som en av oss, av kött och blod, men SYNDFRI. Hans offer var så stort att han lämnade himmelens härlighet, avsade sig sin kungavärdighet sin gudomlighet och blev lägre än änglarna, och dog i vårt ställe. Genom sin himmelfärd vet vi ju att han återgått till sin höga ställning på Faderns högra sida och allt är nu honom underlagt.

I/vers14-18/ kan vi se hur Jesus, genom sin död och uppståndelse besegrade synden, djävulen och döden.Vi kan inte se det ännu därför att vi lever i en mellantid, mellan syndafallet och Jesu tillkommelse, (Andens tid, församlingens tid) ”redan, men ändå inte”. Djävulen finns fortfarnde, men är maktlös i den mån vi inte ger honom något utrymme eller tillfälle. Därför behöver vi alltid vara på vår vakt, fyllda och ledda av den helige Ande och leva under blodets beskydd, /Ef 6:11, 4:27 Jak.4:7/.
Jesus säger själv i Matt. 24:4 ”Låt ingen bedra er”.