Hebreerbrevet kap 10

Bibelstudium av Anita Grantinger

Nu har vi avslutat de rent teologiska utläggningarna. Nu ska vi läsa om det mera praktiska,
hur vi ska leva våra liv. I de första 18 versarna knyter författaren ihop detta om vem Jesus är.
I vers 19, fram till vers 39 får vi veta hur vi ska leva våra liv, nu när vi vet att Jesus är den evige
översteprästen, som har gått in i själva himmelen, med sitt eget blod och sitter på Fadern
högra sida.

/Hebr. 1:3/ är själva programförklaringen om vem Jesus är.                                                         
/Kap. 10:12-13/ innefattar Hebreerbrevets budskap. Inget mer offer behöver ges.
”DET ÄR FULLBORDAT!”

———————————————————————————————–

/Kapitel 10:1-4/. Allt det gamla har varit en skuggbild, men har pekat framåt mot det goda
och fullkomliga, som skulle komma genom Jesus.   
/9:11/.
Det är ju stor skillnad på skuggan och verkligheten. Jesus är ju verkligheten, /Kol.2:17/.
Det jordiska tabernaklet var en kopia av det himmelska, /8:5/.  

/Vers 5-10/, Eftersom blodet från djur inte var tillräckligt och inte kunde utplåna människans
synd kom Jesus in i världen och offrade sin egen kropp, en gång för alla. Här skildras ett samtal
mellan Fadern och Sonen, innan Jesus kom till jorden. Egentligen ville inte Fadern ha offer,
men det måste ges därför att människorna inte ville lyda, /1 Sam. 15:22/.
Orden ”i  bokrullen står det skrivet om mig”, tolkas som att Guds frälsningsplan var klar redan
innan skapelsen. Detta finns inte i lagen, utan man menar att det var Guds profetiska skeende
inför framtiden. Hela frälsningsplanen var klar från början. Sonen var villig att lyda,
se /Matt 26:36-39/. Korset blev konsekvensen av hans lydnad.

I /Vers 11-18/ framkommer hur den helige Ande vittnar för oss om förbundet i Kristus och hur
han ska lägga ner lagen i våra hjärtan. Detta är ett pågående verk, till vår helgelse,/Rom. 8.16,
Sak. 4:6/.

HUR SKA VI NU LEVA VÅRA LIV?

4 olika uppmaningar:                                                                                                   
1) /Vers 19-22/, Vi kan med frimodighet gå in i det allra heligaste, med rent samvete, ärliga hjärtan
och renade (bestänkta) i Jesu blod. Det finns inget hinder kvar. När helst vi vill, kan vi komma
genom tron på Jesus Kristus.

 2) /Vers 23-25/ Vi ska hålla fast vid den personliga bekännelsen, att Jesus är Herre, Guds Son
och enda vägen. Låt oss hålla samman i kärlek. Dagen då han kommer tillbaka är närmare än
någonsin.

 3) /Vers 26-31/ Hålla oss nära Kristus. Författaren riktar sig till de som medvetet syndar och har
lämnat den andliga gemenskapen och avsagt sig Jesu försoning. Synden är allvarlig och får
konsekvenser i våra liv om vi inte tar tag i det. /Vers 32-35/  Kom ihåg hur det var från början.
Behåll den första kärleken trots förföljelse, /Upp. 2:4/.     

 4) /Vers 36-39/  Var uthållig! Jesus kommer snart!