Hebreerbrevet kap 12

Bibelstudium av Anita Grantinger

Författaren till brevet är orolig för att somliga har avfallit eller tänker vända Gud ryggen
och gå tillbaka till sin gamla tro p.g.a. svår förföljelse. Kapitlet innehåller både uppmuntran,
förmaning och varning.          

/Kap. 12:1-3/ Varje troende har ett eget  lopp framför sig att tillryggalägga, mot ett mål.
För att vi ska orka behöver vi lägga bort allt som tynger oss och löpa uthålligt likt en idrottsman.
För att inte komma in på någon sidoväg är det viktigt att ha blicken stadigt fästad på Jesus.
Det lopp som Jesus fick uthärda innebar ju enormt mycket mer lidande än alla troshjältar hade
genomgått.
Han fokuserade på målet,  härligheten på Faderns högra sida.

/Vers 4-7, 8-11/ En utmaning till läsarna är att de ännu inte behövt offra sina liv. Mycket av
det lidande vi får genomgå, för vår tro, är Herrens fostran. Han vill, i sin kärlek, forma våra
liv till sina avbilder. Föräldrar har inte alltid varit förståndiga nog att fostra sina barn på bästa sätt.
Guds fostran är aldrig orimligt och han gör det för vår helgelse. Även om det kan vara
smärtsamt under tiden, så kan vi vara tacksamma efteråt, /Ordsp. 3:11-12/. Det viktiga är
att vi underordnar oss den fostran som Herren vill göra i våra liv. Han gör det av kärlek
och resultatet blir frid, rättfärdighet och befrielse.

Vi ska ha klart för oss att allt lidande som vi får genomgå i livet inte är  fostran från Gud.
Mycket lidande får vi ingen förklaring på. Däremot kan Herren hjälpa oss igenom allt.
Vad det handlar om här är lidande för Kristi skull. Ibland kan det också vara angrepp från
fienden för att vi inte ska orka tjäna Gud som vi önskar. Då behöver vi stötta varandra i förbön.

/Vers 12-14, 15-17/ Ger oss uppmuntran och förmaning att visa varandra omsorg och att
stötta varandra i kampen. Författaren hänvisning till fäderna.

När trons folk har vänt sin blick mot något annat än Jesus och börjat söka sig till avgudar,
liknar författaren vid en haltande fot. Här varnar han för att en bitter rot i form av avgudadyrkan
ska börja sprida sig. I så fall kan den haltande foten gå helt ur led i stället för att bli frisk,
/5 Mos. 29:18/.

/Vers 18-21/ På Sinai berg uppenbarade sig Guds härlighet och helighet i samband med att
Mose fick ta emot lagen /2 Mos. 19:16-19/. Det verkade skräckinjagande på folket, eftersom
Gud är helig och människorna är syndiga. Här görs en jämförelse med det fysiska riket, när
Gud slöt sitt förbund med det judiska folket och landet, mot det andligt rike som Gud har
berett för alla dem som tror på Jesu försoning. Vi kommer till ett rike där vi kan känna trygghet,
det himmelska.

/Vers 22-24/ Om vi har vår blick fäst på Jesus och är uthålliga, kommer vi till en festmåltid,
något bättre än Sinai, det eviga kungadömet.

/Vers 25-28/ Varning för att avvisa Guds Ord, /Hag. 2:7-10/. Just nu upplever vi att den värld
vi lever i skakar. Allt som inte är byggt på tron på Jesus kommer att skaka, men vi är på väg
till ett rike som aldrig kan skaka.

/Vers 29/ Orsaken till att vi tillhör ett rike som inte kan skaka, oavsett vad som händer oss,
borde göra oss tacksamma. Låt oss därför tacka Herren och uppmuntra varandra!
Offra lovets offer!!!