Hebreerbrevet kap.8

ETT NYTT FÖRBUND                                                                              

 Huvudämnet i detta kapitel kan vi läsa i/vers13/.                                 

”NÄR HAN TALAR OM ETT NYTT FÖRBUND, HAR HAN DÄRMED FÖRKLARAT
DET FÖRRA FÖRÅLDRAT.”

Ett förbund innebär en överenskommelse mellan två eller flera parter.    
I vår Bibel kan vi läsa om 5 förbund som Gud har ingått i kontakt med människor.

4 Förbund i Gamla testamentet och 1 i Nya testamentet                                                                                                 

1) Noa, /1 Mos. 8:20-22/. Detta är ett internationellt förbund för hela jorden.
Löftet gäller att sådd o skörd ska fortgå, sommar, vinter, dag o natt ex. 
Tecknet på förbundet är regnbågen, /9:12-17/.                             

 2) Abraham, /1 Mos. 12:1-3,7. Löfte om landet, Tecknet på förbundet, omskärelsen,
/17:9/. Detta var alltså både nationellt och internationellt. 

 3) Mose på Sinai, /2 Mos. 24:4-8/.  Här ingår Gud ett förbund med ett helt folk.
Gud konstituerar härmed det judiska folket. Mose får då mottaga lagen som
egentligen var ett skydd och skulle hjälpa det judiska folket att leva tillsammans. 
Förbundstecknet var sabbaten. 
2 Mos.31:16-17                                                                                                                       
Det är ändå inte hela detta förbund som har upphört för dem. Bara de ceremoniella
lagarna som handlade om templet, offersystemet och det levitiska prästerskapet.
Dessa lagar hörde till det gamla förbundet som var nationellt och är föråldrat.
Det förbundet hade sin giltighetstid fram till  Jesu död och uppståndelse, men 
pekade fram mot Jesus /Herb.8:5/.                                                             

 4) David, /2 Sam. 7:11-16/ levde 1000 år före Kristus. Profeten Natan kommer till David.
Han ville ju gärna bygga ett tempel åt Herren, vilket han inte fick. (Han fick börja samla material.)
Här kom löftet om Messias av Davids ätt. En kungadynast för Israel 2 Sam.7:11b, 18-19
Förväntan. Förbundet blev alltså nationellt o internationellt. 2 Sam.23:5  En utveckling
av de tidigare förbunden    

 5) Förbundet i Nya testamentet, /Luk. 22:17-20/, Kristusförbundet.  
Tecknet TRO. Löftet är evigt liv.

Rom 4:16 Därför heter det ”av tro”, för att det skulle vara av nåd och löftet stå fast för
alla hans avkomlingar, inte bara för dem som hör till lagens folk utan också för dem
som har Abrahams tro, han som är allas vår fader.

KRISTUS ÄR NU VÅR ÖVERSTEPRÄST, SOM SITTER PÅ FADERNS HÖGRA SIDA I HIMMELEN.
Detta är det centrala budskapet i hela Hebreerbrevet. Läs gärna/Upp. Kap. 4 och 5 /.

/Kap- 8:1-5/ Jesus, den sanna översteprästen, offrade sig, sin egen kropp och blod som
det felfria Lammet och gick sedan in i själva himmelen och banade väg för oss. /Upp. 5:6/.  
Han offrade sig en gång för alla. Det var alltså helt annorlunda mot vad de levitiska
prästerna hade gjort i tabernaklet och templet i århundraden.                                                                           

 /Sak. 3:1-5/ är en beskrivning och förutsägelse på vad som hände med Jesus när han kom
inför Fadern i det himmelska. (Josua är samma namn som Jesus). De orena kläderna är då
en bild på vår synd.

/8:6-7/ Varför var Jesu offer bättre än de förra?                                                                                 

1) Bättre löften. De pekar framåt mot Messias.                                                              
2) De förra var kraftlösa med bara tillfällig förlåtelse. De måste göras om, om och om igen.                  
3) Det förra förbundet är föråldrat, /Jer. 31:31-34/

/Vers 8/ Ett annorlunda offer. Idag för Gud samman sitt folk i Israel.                                        
/Vers 10/ Den helige Ande bor i våra hjärtan, vi får bära Guds ord i våra liv, inte på stentavlor.          
/Vers 11/ Det blir universellt. Alla ska lära känna Herren.                                            
/Vers 12/ Generöst, försoningen ska gälla alla folk och deras synd ska för alltid vara glömd. .  

Det var inget fel i det förbund som Gud gav Mose. Gud skulle aldrig ge något som hade fel
och brister. Det var människornas synd och uppror som gjorde att de inte kunde göra vad
Gud sa. Det måste till ett bättre offer.