Kärlekens lydnad

Bibelstudium av Anita Grantinger

Kan man skriva om lydnad i vår tid, då de flesta vill göra vad de känner för.
Idag anser sig de flesta vara så upplysta att de vet bäst hur de ska göra och
kan fattar sina egna beslut. Många som försökt att slå sig fria från alla regler
har i stället hamnat i fångenskap. De är slavar under olika laster och begär.
Det är starka krafter, som bryter ner dem som människor. Livet har då mist
sitt verkliga värde och saknar mål,
/Rom. 1:25/.

Sedan syndafallet i Edens lustgård har vi alla fått en benägenhet att värja oss
mot att lyda någon eller något. Redan som små barn så säger vi: ”Kan själv”
/Rom. 3:23, 5:12/.Men Bibeln talar om en lydnad som i stället gör människan fri.
Det är lydnad för sanningen, /1 Petr. 1:22-23/.

LYDNAD I GAMLA TESTAMENTET

För att få en helhetsbild av hela frälsningshistoren behöver vi läsa från början,
hur synden kom in i världen. Gud är helig och hatar synden, men han älskar sin
skapelse så mycket att han har gjort allt för att återfå gemenskapen med människorna,
efter deras fall. Hans första räddningsplanka blev Abraham, Gud slöt ett förbund
med honom, som blev stamfader till ett folk som Gud hade utsett, som sitt egendomsfolk
och även ett land för dem att bo i, /1 Mos. 15:1-6, 18-21, 5 Mos.7:6-9/.

Vi vet att Israels barn blev räddade från hungersnöd genom att de kom till Egypten
och fick det bra i landet Gosen. men blev så småningom slavar och blev kvar där i 430 år,
(se historisk sammanfattning i Apg. Kap.7). Då sände Gud nästa räddningsplanka, Mose.
Gud kallade honom att föra folket, som nu hade blivit talrikt, ut ur Egypten och sedan
leda dem genom öknen tillbaka till det land som Gud hade lovat Abraham, /2 Mos. 3:1-16/.

Mose fick under ökenvandringen mottaga lagen på Sinai berg, /5 Mos. 5:1-22, 6:1-9/.
För att de skulle leva i gudsnärvaro, fick han uppgiften, att efter noggrann beskrivning,
bygga ett tabernakel (tält) som förebild till templet, /2 Mos. 25:8-22/. (Allt om tabernaklet
och offertjänsten finns att läsa i 2 Mos. Kap. 25-31). Med sig på vandringen hade de alltså
tabernaklet med förbundsarken som representerade Guds närvaro, i förlängningen en
förebild för Jesus Kristus.

Den lag som Mose fick ta emot skulle lydas till punkt och pricka. När folket levde i lydnad
gick det dem väl, men när de var olydiga hamnade de i svårigheter och lidande ja, t.o.m. död.
Vid intåget i löfteslandet var de ca. 600 000, förutom alla barn.(Hela berättelsen om uttåget
och ökenvandringen finns i 2 Mos. Kap.12-40),

LYDNAD I NYA TESTAMENTET

Jag upplever som att /Rom. 13:10/ är ett nyckelordet om lydnad i NT. Nu kan vi se hur den
lag som Israels barn fick via Mose var en förebild som pekade framåt. Nu har den fått sin
fullkomning i Kristi försoningsverk, /Hebr. 9:11-14/.

Guds kärlek till oss människor är outgrundlig, /Ef. 3:14-19/. Vi kan aldrig med vårt förstånd
förstå den. Det är bara Guds Andes verk i oss som gör att vi kan ana något av den. I de
stunderna får vi lovprisa Herren, men då blir vi också förkrossade.

Om Gud hade varit som vi när människan föll i synd och när vi också idag tillåter djävulen
att ta makten över alla områden i vår värld, hade han övergett sin skapelse för länge sedan.
Han utvalde ett folk, gav dem en lag att leva efter, för deras eget bästa och för att de skulle
leva i försoning med G
ud och med varandra. Men det var ett hårdnackat folk som ville följa sin egen vilja. Gud sände
profeter som skulle förmedla Guds Ord till folket, men de togs inte emot, /Jer. 11:6-8/.

När Gud såg detta tänkte han inte ge upp. Han hade en annan plan färdig redan innan
skapelsen, att offra sin egen Son, /Ef. 1:4-10/. Jesus lät sig offras, frivilligt, bli människa
och dö i vårt ställe, /Joh. 10:17-18, Fil. 2:8, Hebr. 5:8-9/. Den som är det underbaraste
föredömet i lydnad är alltså Jesus själv. Denna hans lydnad har räddat oss och är vårt
enda hopp.

Den lag som vi har att följa idag är kärlekens lag. Det är samma slags kärlek som Gud
har visat oss genom Jesus. Om vi älskar någon gör vi allt för att behaga den personen.
Allt vad vi vill att den personen behöver, önskar, vill eller älskar gör vi. 

På min sjuksköterskebrosch stod det, /Gal. 6:2/. Det finns ingen starkare motivation till
att lyda Gud och göra det han bjuder oss än kärleken till honom, /2 Kor. 5:14-15/.

Lydnaden hör också till barnaskapet. Ett barn behöver alltid regler, eftersom de inte är
tillräckligt mogna för att ta egna beslut och inte vet att skilja på vad som är rätt eller fel.
I gemenskap med Gud får vi genom Ordet och den helige Ande lära oss att lyda, av kärlek.

Det finns en annan sorts kärlek också i den här världen. De flesta har känt av den och de
flesta är tyvärr styrda och drivna av den. Det är våra köttsliga begär som ger oss lust till
att ha oss själva i centrum, /1 Joh. 2:15-17, Gal. 5:16-17/.

Vi lever just nu i narcissistisk kultur. Det som förr räknades som en personlighetsstörning
är alltså kännetecknande för vårt tänkesätt idag. Det pågår ofta i sociala medier diskussioner
om hur man ser på sig själv och man ger råd om hur man ska lyckas att förverkliga sina
drömmar och nå den bästa versionen av sig själv.

Tyvärr är detta en trend som många kyrkor faller in i. Man kan predika om hur Gud vill
hjälpa oss att nå vår fulla potential. Man försöker sätta ett kristet förtecken för det som
är centralt kring jag, mej och mitt. Trots denna ”terapeutiska” förkunnelse så visar det sig
att folk inte blir lyckligare, tvärtom. Vi kommer att må sämre än någonsin om vi hänger
på den trenden. Då fjärmar vi oss från det som är gott, välbehagligt och fullkomligt,
Guds vilja och plan för våra liv, /1 Kor. 9:16-23, 1 Tim. 4: 14-16/.

Det som Bibeln uppmanar oss till ända från Johannes Döparens tid är omvändelse! 
/Mark. 1:4, 14-15 Apg. 2:36-39/. Evangelium om Jesus Kristus visar på Guds kärlek till oss
som vi kan få ta emot. Då blir det ingen träldom att vara kristen, utan det vi kan göra för
honom och andra människor gör vi drivna av Kristi kärlek.

Jag brukade förr i predikningar ta en bild från vardagen: Om bilen t. ex inte startar, så finns
det flera sätt att få den fram. Man kan skjuta på av egen kraft, men då tröttnar man snart.
Man kan försöka tanka med fotogen – fungerar inte. Det måste vara rätt bränsle till rätt bil.
Kärleken är enda rätta drivkraften för tjänsten i Guds rike.