Kommer Jesus snart?

Kommer Jesus snart eller kommer han alls. Den frågan är ju viktigare idag än någonsin.
Alla inser väl att det är en mycket speciell tid som vi lever i. Stora förändringar har skett
i vårt samhälle och i vår värld och utvecklingen går snabbt mot nya levnadsförhållanden.
I Sverige har vi haft det lugnt och bra i många år med ett väl utvecklat socialt skyddsnät.
Detta har påskyndat avkristningen och det inre gudsbehovet har avmattats. Men när nöden
och själva döden knackar på dörren vet man inte längre vart man ska ta vägen.

Nu varnar försvaret för att kriget kommer allt närmre vår gränser. Ett nytt världskrig syns
inte längre som någon omöjlighet. Priserna stiger och många har svårt att få ekonomin
att gå ihop. Svenska folket har aldrig behövt så mycket lugnande medel som nu och det
unga släktet, som inte ens vet vem Jesus är, ser ofta ingen mening med att leva, utan väljer
att, på olika sätt, ta sitt liv.

Även i de flesta kyrkor har man tonat ned budskapet om synd och nåd, omvändelse
och pånyttfödelse och inte minst om att vi lever i ändens tid med Jesu snara tillkommelse.
De ord som Jesus riktade till fariseerna i Jerusalem är lika aktuella för oss idag, Matt. 23:37,
likaså Aposteln Paulus ord till församlingen i Rom, Rom. 13:11-14.

Ibland glömmer vi att vi har en hel Bibel och läser bara NT, 1/3 av Bibeln. Då missar vi
den största delen av Guds frälsningsplan. Det är som att inför ett matematiskt problem
gå direkt till facit, i stället för att även lära sig hur man kommit fram till lösningen.
På Jesus och lärjungarnas tid hade man bara GT och där kunde de läsa profetiorna om
Messias kommande både som barn och konung. Profeten Jesaja verkade 700 år f. Kr
och skrev Jes. 9:6. Profeten Sakarja verkade 400 år f. Kr. och skrev Sak.9:9. 
Skulle det ha kunnat beskrivas tydligare?

En dag när lärjungarna, som var väl insatta i profetiorna om Messias kommande, var
ensamma med Jesus frågade de honom vad som skulle bli tecknet på hans återkomst, 
Matt. 24:3. Han ger dem inget besked om tid eller stund, men han lämnade dem inte
i ovisshet om hur det ska se ut i världen när han står för dörren.

När Jesus sedan hade fullgjort sitt uppdrag på jorden, framför allt genom sin försoningsdöd
och uppståndelse, for han tillbaka till himlen, varifrån han egentligen hade kommit
via Marias livmoder, Apg.1:9. När lärjungarna stod där och såg honom försvinna bland molnen
kom änglar med budskapet att han skulle komma tillbaka på samma sätt som de såg honom
fara upp. Lärjungarna gick därifrån och de upplevde inte sorg över skilsmässan, utan glädje,
för de visste att han skulle komma tillbaka. Kan vi, i vår tid, också glädja oss över detta?

Jag är absolut ingen expert på detta ämne, men vill bara påminna om 3 exempel på tidstecken,
som vi ser uppfyllas idag.

                1 . Naturen och klimatet

                2. Det politiska systemet

                3. Israel

1.Statistiskt har det konstaterats att det förekommit oftare och större naturkatastrofer de
senaste 100 åren än någonsin, i hela världen. T. ex jordbävningar som raserat stora områden
och gjort människor hemlösa, enorma tornadon, översvämningar, tsunamikatastrofer,
då många människor har dödats och stora bränder som ödelagt både skogar och bostadsområden.
Många har brist på vatten, som ofta även är orenat. Temperaturförändringar försämrar
förutsättningarna för växtligheten i hela världen . Luk.  21:11, 25, Upp. 8:7-11.

  Orsakerna till detta anses vara alla giftiga avgaser från motorer och industrier som välfärden
  har bidragit till. Det arbetas på världsnivå för att informera och vidta åtgärder för att förhindra
  en försämring av klimatet och rädda naturen, men det är svårt att nå enighet om gemensamma
  åtgärder under de stora klimatmötena. För en tid sedan började FN:s generalsekreterare sitt tal,
  under ett toppmöte om klimatet, inför samlade världsledare med orden: 
  ”Mänskligheten har öppnat helvetets portar”.

  Många lever i fruktan över miljöförstöringen och somliga har verkligen fått  ske med jorden. 
  Ps. 51:6, Jes. 65:17-18, 2 Petr. 3:11-13

  2. Vi har inte löfte om goda tider i de sista dagarna innan Jesu tillkommelse. Aposteln Paulus
  skriver om det till sin andlige son Timoteus. i 2 Tim 3:1-5. ”Människorna kommer att vara
  egenkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,
  kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska,
  hänsynslösa och högmodiga” o. s. v. Den verkliga  grogrunden för det Jesus förutsäger
  i Luk. 21:9-10, 12 och som vi ser hända idag, finns alltså egentligen i människors hjärtan.
  Jesus beskriver det också i Mark. 7:21- 22.  Det är där det börjar.

  Idag varnar försvarsmakten för att kriget börjar närma sig Sveriges gränser och  uppmanar oss
  till beredskap. Det spekuleras också om ett nytt världskrig. ”Folk ska resa sig mot folk och
  rike mot rike” säger Jesus. Det innebär alltså strid, inte bara mellan länder utan också mellan
  folkgrupper, vilket vi kan bevittna idag.

  Ny VÄRLDSREGERING, VÄRLDSEKONOMI, VÄRLDSRELIGION

  På högsta nivå bl. a. i FN arbetar man, som man tror, för fred. Eftersom det oftast är politiska,
  ekonomiska och religiösa konflikter som orsakar krig, har man en plan för en ny, en mera stabil,
  mera human och mera rättvis världsregering. Genomförandet av ”Agenda 20-30” fortgår och
  när den genomförts ska det inte vara mera krig i världen, ingen fattigdom eller sjukdom.
  Det blir ett paradis, men utan Gud. Det liknar de tankar och föresatser som ledde till byggandet
  av Babels torn, efter syndafloden. Både deras forntida och våra nutida planer var, och är, dömda
  att misslyckas. 1 Mos. 11:1-9. Det är märkligt att se att EU-parlamentets byggnad i Bryssel är
  som en kopia av Babels torn.

  Uppenbarelsebokens 13:e och 14:e kapitel kan vi läsa om aposteln Johannes uppenbarelse
  om hur en ny världsordningen kommer att se ut, vid tidens slut. Det måste till en diktator
  som ska stiga fram hur folkhavet. Han kallas vilddjuret och draken. Bibeln benämner honom
  som Antikrist = mot eller i stället för Kristus och som kommer att häda den levande Guden.
  Han ska bli avgudad och tillbedd av alla jordens innevånare, eftersom han kommer att ordna
  upp både politiken och ekonomin i världen. Från början kommer han att verka som världens
  räddare, men så småningom kommer han att visa att han är en djävulsk förtryckare.
  Då blir det inte lätt att vara kvar på jorden. Upp.13:1-8. Hans geografiska ursprung kan ev.
  spåras i vers 2. Idag kan vi redan se att vi är på väg mot ett kontantlöst samhälle och inom
  kort kan man, med hjälp av IT-tekniken, spåra varje individ, i hela världen, på alla områden
  i livet, vers 16-18.

  Vid sin sida ska Antikrist han ha en religiös ledare, som kommer att skapa en ny världsreligion, 
  vers 11-15. Obs! ”Det hade två horn som ett lamm, men talade som en drake.” När han kommer
  gäller det alltså att vara vaken och kunna avslöja honom, hur fint han än talar.

  Vad som händer idag är att ledare, på högsta nivå, för världens alla religioner, med stöd av påven,
  arbetar för att genomföra ett interreligiöst system under temat:”The universal coming good”
  (”Det universiellt, gemensamma goda”)
  Det handlar om synkretism (religionsblandning), en postmodernistisk världsreligion.

  Grundtanken är då att det inte finns några absoluta sanningar, utan att man kan komma samman
  mellan religionerna och flera sanningar kan samsas tillsammans. Man ska förenas i det goda som
  finns i alla religioner. Därför kan man samla alla religioner för gemensam tillbedjan och be till vem
  man vill. All extremism, ska bekämpas. Det betyder t. ex. att den som hävdar att Jesus är enda vägen
  till Gud enl. Apg. 4:12, är extremist. Det finns kyrkliga ledare i Sverige idag som stödjer och bidrar till dessa åsikter.

  3. Visst är det märkligt att ett land som inte är större än Småland kan fånga alla människors blickar
  oberoende av deras sociala eller politiska ställning, deras historiska eller vetenskapliga kunnande.
  Det handlar om Israels vara eller inte vara. Vad som händer där får ofta de största rubrikerna i
  massmedia trots alla, stora, avgörande, revolutionerande händelser, som berör hela världen. I övrigt.

  Det vi kan konstatera när vi läser vår Bibel är ju att judafolkets betydelse inte har upphört, utan
  kommer allt mer i fokus under ändens tid och desto mer vi närmar oss Jesu tillkommelse.
  Den mest tydliga profetian som går i uppfyllelse framför våra ögon i vår tid har Jesus uttalat och
  finns i 3 av evangelierna. Vi kan läsa från Luk 21:25-33.

  Fikonträdet är ju symbolen för Israels folk. Det märkligaste av allt är att detta folk, som har
  varit förskingrade i 2000 år har kunnat bevara sin identitet, var de än har bott på denna jord.
  Detta unikum måste ha sin orsak i deras utkorelse. Det var i detta land och detta folk som Gud
  hade utvalt för världens frälsare Jesus Kristus att födas.

  Det började med Abraham, att Gud gav honom löfte om att de skulle vara hans egendomsfolk
  och få det land som Gud ledde honom till. 1 Mos. 12:1-9, 13:14-16.

  Sedan har flera profeter i GT beskrivit hur den tid skulle komma då de åter skulle församlas
  och få tillbaka landet. Det skedde alltså 1948. Då började landet att knoppas och sedan dess
  vet vi hur det har utvecklats. Jes. 60:8, Hes. 36:37. Staterna rumt omkring har från början försökt
  att utrota staten Israel, men kommer aldrig att lyckas. Idag är de en stötesten för hela världen. 
  Sak. 12:1-3Luk 21:20-22. Samtidigt kan vi konstatera att den forskning, som ständigt pågår på
  alla områden i Israel ger kunskap som blir till hjälp för stora delar av världen. 1 Mos 22:15-18.

  En av många profetior bland judafolket, som just nu går i uppfyllelse är vad som står i Matt. 23:39.
  Just nu pågår en väckelse bland judar över hela världen då man vaknat upp över att Jesus är Messias.
  Messianska församlingar växer upp. som svampar ur jorden.

  AVSLUTNING

  Varför har jag gett mig på detta stora och svåra ämne med min bristfälliga utläggning?
  Orsaken till det är att jag känner ett ansvar för att påminna om att vi lever i ändens tid
  och att tiden är kort innan Jesus kommer tillbaka, som han har lovat. Det finns massor av
  undervisning om detta på nätet, men jag anar att just jag kanske når en annan eller egen läsekrets.

  Det viktigaste just nu är att vi ALLA har en personlig relation till Jesus Kristus. Det är enda
  förutsättningen för att vi ska vara redo när han kommer för att hämta dem som hör honom till.
  Mitt slutord är från 1 Tess. 4:13-18. MISSA INTE DET!!!!

  Anita Grantinger