Trons gärningar

Bibelstudium av Anita Grantinger

Under tidigare bibelstudier har vi läst mycket om friheten från den mosaiska lagen
genom Kristi försoning. Samtidigt har vi sett att detta inte betyder, att vi som kristna,
får leva hur som helst. Genom att lyssna till Guds Ord ställs vi inför utmaningar om vad
som gäller både att undvika och handla. Genom att ta emot den helige Ande och låta
sig ledas av Anden blir det en samverkan mellan tro och gärningar på ett naturligt sätt.

I Jakobs brev har vi bra förklaringar på skillnaden mellan på köttets gärningar, d.v.s. det
vi gör i egen kraft och på eget initiativ, och gärningar ledda av den helige Ande. Om vi
leds av Anden blir vi inte utslitna på samma sätt eftersom vi också får den kraft som vi
behöver, oavsett omständigheter,/Fil. 4:13/. Vi får be om vishet och den tro som Gud är
villig att ge oss, /Jak.1: 5-8/.

De judekristna som brevet var sänt till levde i ”förskingringen” och förmodligen hade
måst fly p.g.a. förföljelse och fick utstå mycket lidande. De hade ingen önskvärd tillvaro.
Av den anledningen hade Jakob en särskilt uppmuntrande hälsning till dem, /Jak.1:2-5/.

Det är ingen lätt läxa att lära sig att glädjas över prövningarna den får vi stava på många
gånger i livet. Petrus tar också upp detta och är på samma linje, /1 Petr. 1:6-9/, Även Jesus
talade om det, /Matt.5:11-12/. Uthållighet får man bara om man har det rätta perspektivet
i livet och vet att något bättre väntar. Job är ju ett exempel på en hårt prövad man, men
han vacklade inte i sin tro, /Job.19:25-27/.

SKILLNADEN PÅ PRÖVNING OCH FRESTELSE

Prövningarna, även om de är smärtsamma, har stor betydelse för vår helgelse, /Rom. 5:3-4/.
Frestelser är ju något som vi också utsätts för. Den fallna naturen/köttet, våra egna begär,
ger sig till känna ibland, hur andliga vi än må vara, /Jak.1:13-16/.Den kampen har vi alla att
utkämpa, på olika områden, så länge vi är kvar i denna värld. Det är därför viktigt att vi håller
oss nära Herren genom Ordet och bönen.

TRO UTAN GÄRNINGAR

Någon har sagt: ”Du blir inte räddad genom att göra gott, men du är räddad för att göra gott”.
I de goda gärningar som Anden leder oss till finns inget av tvång utan är en naturlig frukt av
tron, /Jak. 1:22-27/. Paulus betonar att det i så fall är kärleken som tvingar oss./2 Kor. 5:14,
Rom. 13:10/. Resultatet blir då att vi inte bara lyssnar till Ordet utan också handlar därefter,
t. ex. tyglar vår tunga, hjälper nödlidande, aktar på alla människors lika värde och håller oss
obesmittad av världen, /Jak. 2:1-12/.

ATT HANDLA I TRO

Vi kan läsa i vår Bibel många exempel på hur människor handlat i tro. Abraham som kallas
trons fader, var inte en passiv lyssnare till Guds röst, utan handlade i lydnad. När han, på
Guds befallning, var på väg att offra sin löftesrike son, talade han i tro och sa att Gud skulle
säkert utse ett offer. Han var också viss om att Gud var mäktig att uppväcka från de döda,
/Hebr. 11:19/.

Vi uppmanas i Ordet att handla i tro på många sätt. Jakob uppmanar oss att be i tro t. ex.
för sjuka /kap.5:13-15/. Jesus ger oss uppdrag att sprida evangelium och tillämpa det,
/Matt. 28:18-20, Mark. 16:17-18/. Det gäller oss idag!