Tro i funktion

Ikväll blev det sång, Bibel och bön i Strömsunds kapell. En gång varje månad samlas vi
där för att dela gemenskapen och sjunga och be tillsammans. Vi delar alltid bibelord med varandra
med betydelse för oss och så hade vi ett bibelstudium ikväll om Tro i funktion.

En intressant sammanställning av Jakobs brev och bergspredikan i Matteusevangeliet visar
hur vår tro kan vara i funktion, med betydelse både för oss själva och våra medmänniskor.

Vi läste och samtalade om 14 lärdomar utifrån Jakobs brev samt bergspredikan.

Lärdom 1: Var glad trots svårigheter och prövningar! Belöningen kommer!
Jak.1:2 Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. 
Matt.5:10-12 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull,dem tillhör himmelriket.
Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.
Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

Lärdom 2: Var uthålliga så mognar tron
Jak.1:4 Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga
och hela, utan brist i något avseende. 
Matt.5:48  Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.

Lärdom 3: Bed Gud om visdom så ska du få
Jak.1:5 Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och
utan förebråelser, och han skall få den.
Matt.7:7-12 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.
Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar
skall dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, eller
en orm, när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor,
hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom 
Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem.
Detta är lagen och profeterna.

Lärdom 4: Den som är liten här i världen kan vara stolt inför Gud
Jak.1:9 En ringa broder skall berömma sig av sin höghet,
Matt.5:3 Saliga är de som är fattiga i anden,dem tillhör himmelriket.

Lärdom 5: Vredesutbrott får konsekvenser
Jak.1:20 Ty en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud. 
Matt.5:22 Jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen,
och den som säger till sin broder: Ditt dumhuvud, är skyldig inför Stora rådet,
och den som säger: Din dåre, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna.

Lärdom 6: Visa medlidande så får du det själv på domens dag
Jak.2:13 Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet.
Men barmhärtigheten triumferar över domen.

Matt.5:7 Saliga är de barmhärtiga,de skall få barmhärtighet.
6:14 Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. 

Lärdom 7: Tron bevisas i praktisk handling
Jak.2:14-16 Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar?
Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder
och saknar mat för dagen  och någon av er säger till dem: ”Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”,
men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? 

Matt.7:21-23  Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket,
utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen:
Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn
drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 
Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Lärdom 8: Så frid och våra medmänniskor upptäcker Gud
Jak.3:17-18 Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig,
fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig.  Rättfärdighetens frukt

sås i frid och ges åt dem som skapar frid.
Matt.5:9 Saliga är de som skapar frid,de skall kallas Guds barn.

Lärdom 9: Välj mellan Gud och världen det går inte att vara vän med båda
Jak.4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud?
Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.

Matt.6:24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene
och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre.
Ni kan inte tjäna både Gud och mammon

Lärdom 10 Erkänn ditt behov av Gud så ska han hjälpa dig
Jak.4:10 Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.
Matt.5:3-4 Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade.

Lärdom 11 Döm inte andra, utan lyd kärleksbudet
Jak.4:11 Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder
förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare.
Matt.7:1-2  Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda,
och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er. 

Lärdom 12: Samla bara på sådant som har evighetsvärde
Jak.5:2 Er rikedom skall förmultna och era kläder förtäras av mal.
Matt.6:19  Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. 

Lärdom 13: Ha Guds profeter som föredöme i tålmodigt lidande
Jak.5:10 Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden.
Matt.5:12 Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

Lärdom 14: Lova inte för mycket, säg bara enkelt ”ja” eller ”nej”
Jak.5:12 Framför allt, mina bröder, svär inte, vare sig vid himlen eller vid jorden eller
vid något annat. Låt ert ja vara ja och ert nej vara nej, så att ni inte drabbas av domen. 

Matt.5:33-37 Ni har vidare hört att det är sagt till fäderna: Du skall inte svära falskt och:
Du skall hålla din ed inför Herren. Jag säger er: Ni skall inte alls svära – varken vid himlen,
den är Guds tron, eller vid jorden, den är hans fotpall, eller vid Jerusalem, det är den store Konungens stad. 
Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. 
Ert tal skall vara ja, ja, och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde.

Källa: Handbok för livet – Nya Testamentet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *