Utvald och kallad

Påskens budskap om Guds utgivande kärlek i Jesus Kristus och hans död och
uppståndelse är vår största glädje och ämne för vår dagliga tacksamhet.

Ta fram din Bibel och ta del i detta bibelstudium om att vara
”Utvald och kallad:

När människan skapades av Gud var meningen att hon skulle ha gemenskap
med den treenige Guden. Synden kom in i människans liv och det som var Guds
tanke förvandlades till söndring och död. Dock hade Gud redan en ”reservplan”
för mänskligheten som han genomförde genom den försoningsdöd som Jesus
Kristus dog på korset. Vägen till Faderns hjärta och det eviga livet i Guds gemenskap
öppnades genom Jesu blod.

Vi är både utvalda och kallade till denna gemenskap.
Ps.33:11-12 Men Herrens plan består för evigt, hans hjärtas tankar från släkte till
släkte. Saligt är det folk som har Herren till sin Gud, det folk han har utvalt till
sin arvedel.
Jes.43:10-12 Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare som jag utvalt,
 för att ni ska känna mig och tro mig och förstå att Jag Är. Före mig blev ingen Gud
formad, efter mig ska ingen komma. Jag, jag är Herren. Förutom mig finns ingen frälsare.
Det är jag som har förutsagt och frälst och förkunnat, ingen främmande gud ibland er.
Ni är mina vittnen, säger Herren, och jag är Gud.
Jer.1:4-5 Herrens ord kom till mig. Han sade: ”Innan jag formade dig i moderlivet
utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig
till profet för folken.Gud talade i forna tider genom sina profeter, genom Israels folk
och Guds handlande med dem.

När tiden var inne talade Gud genom sin älskade Son.
Hebr.1:1-3
 I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom
profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son. Honom har
han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum.
Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med
sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på
Majestätets högra sida i höjden.

Matt.12:18-21 Se min tjänare som jag utvalt, min älskade som min själ gläder sig över.
Jag ska sända min Ande över honom, och han ska förkunna rätten för folken. Han ska
inte gräla eller ropa, ingen ska höra hans röst på gatorna. Ett brutet strå ska han inte
krossa, en rykande veke ska han inte släcka, fram till det att han har fört rätten till seger.
Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp.

Luk.9:35 Ur molnet hördes en röst: ”Han är min Son, den Utvalde. Lyssna till honom!”

1 Petr.2:4 Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor men utvald
och dyrbar inför Gud.

Jesus utvalde och kallade lärjungar till sina apostlar och idag
kallar han oss!
Joh.15:16-19 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå
ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om
i mitt namn. Och detta befaller jag er: att ni ska älska varandra. Om världen hatar er,
ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha
älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit
er ut ur världen. Därför hatar världen er.

1 Petr.2:9 Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds
eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret
till sitt underbara ljus.

Ef.1:4 Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria
inför honom.

1 Kor.1:27-29 Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de
visa, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka, och
det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för
att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud.

Rom.8:28-30 Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är 
kallade efter hans beslut. Dem som han i förväg har känt som sina har han också
förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, så att Sonen blir den förstfödde bland
många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat,
och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga, och dem som han har
förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

Jak.2:5 Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i den här
världen till att bli rika i tron och få ärva riket som han lovat dem som älskar honom?

Vår gemenskap med Gud genom frälsningen ger oss också
en annan natur
Kol.3:12-14 Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet,
godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra,
om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra.
Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet.

Vi har löfte om att Gud hör oss när vi ber och att han lovat svara.
Luk.18:7 Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt?
Han lyssnar tålmodigt till dem

Vid tidens slut ska vi tillsammans med Jesus, Guds Lamm, stå slutfrälsta i himlen.
Upp.17:14 De ska strida mot Lammet, men Lammet ska besegra dem tillsammans med sina 
kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och kungarnas Kung.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *