Bygga nytt

I bl.a Esra bok (även Nehemja, Haggai och Sakarja) i Bibeln kan vi läsa om hur Gud uppfyllde
den profetia som Jeremia gett folket långt tidigare.
På grund av avfallet hade folket varit i fångenskap i Babel i 70 år men nu var det dags att återvända.
Gud, som leder kungars hjärtan som vattenbäckar, påverkade kung Koresh så att han gav tillåtelse
för de som ville att återvända. Esra 1:1f
Boken beskriver hur prästen Esra i sällskap med nästan 50 000 andra judar får återvända år 538 f.Kr
till Jerusalem från fångenskapen i Babylonien för att återuppbygga staden och templet.
Kommentar: Det Gud bestämt och lovat kommer alltid att ske, oavsett vad människor tänker.

Det första som gjordes var att upprätta altaret och där offra brännoffer till Herren. Esra 3:1-6
Kommentar: Grunden för allt som sker i Guds rike bygger på att Jesus blev vårt försoningsoffer.
Inget kan mätas med detta och allt måste vila på den förkunnelsen.


Därefter lades grunden till Templet och när den var lagd blev det jubelsång. Esra 3:10-11
Kommentar: När grunden lades blev det jubel, så är det också i våra liv. När våra liv vilar
på den säkra grunden blir det glädje och fröjd.

Ps.40:3-4 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter
på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud.
Många skall se det och frukta,och de skall förtrösta på Herren.

När bygget var igång kom motståndet, först genom att motståndarna försökte blanda
sig i arbetet och när det inte lyckades började man aktivt motarbeta och göra de som
arbetade med tempelbygget modfällda. Esra 4:1-5
Kommentar: Vi har även i vår tid fått uppleva detta genom den synkretism
(sammanblandning av trosuppfattningar) som försöker förlama och neutralisera
och förvanska Guds Ord och dess förkunnelse i vårt land.

Sedan kom en tid då profeterna Sakarja och Haggai fick träda fram och inspirera de
som varit modlösa och dessutom hjälpte profeterna till. Esra 5:1-2
Kommentar: Även i tider av modlöshet och oförmåga att göra det som är Guds kallelse
kan Gud sända profeter som uppmuntrar och hjälper oss att ta nya tag.

Fortsättningen blev att kung Darejaves uppmanade och möjliggjorde att bygget kunde
fortsätta och fullföljas. Esra 6:1-12
v.14 Judarnas äldste byggde vidare och gjorde stora framsteg i arbetet genom profeterna Haggais
och Sakarjas, Iddos sons, profetiska tal. Man byggde och avslutade det så som Israels Gud
hade befallt och som Koresh och Darejaves och Artasasta, den persiske kungen, hade befallt.
Kommentar: Gud banar vägen i sin tid! Inget och ingen kan stå emot Guds planer.
Ps.119:89-91 För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. Från släkte till släkte varar din trofasthet,
du har grundat jorden och den består. Enligt dina domslut består den än i dag, ty allting måste tjäna dig.

När templet var färdigt firade man det med glädje! Esra 6:15-16
Präster och leviter insattes för att förrätta tjänst v.18
Påskhögtiden firades och påskalammet slaktades.
v.19-22 De som hade kommit tillbaka från fångenskapen firade påskhögtid på fjortonde dagen
i första månaden. Prästerna och leviterna hade då alla renat sig, så att de var rena.
De slaktade påskalammet för alla dem som hade kommit tillbaka från fångenskapen
och för sina bröder prästerna, liksom för sig själva. De israeliter som hade kommit tillbaka
från fångenskapen åt av det liksom alla de som hade avskilt sig från hednafolkens
orenhet för att söka Herren, Israels Gud. De firade det osyrade brödets högtid med glädje
i sju dagar, ty Herren hade gjort dem glada och vänt den assyriske kungens hjärta till dem,
så att han understödde dem i arbetet på Guds, Israels Guds, hus.
Kommentar: Vi får uppleva samma glädje när vi vänder om från fångenskapen
under synden och vårt påskalamm Jesus får vara i centrum till vår räddning.

Hebr.12:1-3 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt
som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp
som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman
och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande
utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. 
Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet.

Sammanfattning: Vi har kommit ut från fångenskapen under synden och har fått vår uppgift
att bygga Guds rike efter hans instruktioner i sitt Ord.
Vi får rena oss/helgas igenom hans blod och Ord och tjäna var och en med den nådegåva vi fått.
I tider av motstånd och svårigheter får vi lita på Herren och hans ledning.
Han ger oss nytt mod när vi har blicken fäst på Honom.

One thought on “Bygga nytt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *