Utvald till välsignelse

Många människor, även inom kristenheten, har aldrig förstått Guds frälsningsplan.
För att rädda människorna från syndens konsekvenser valde Gud att genom ett folk,
det judiska, genomföra sin räddning och ge välsignelse till alla folk.

Gud förberedde sin Sons inträde i världen genom detta folk och i detta land Israel
kommer Gud att slutföra sitt verk när Jesus stiger ner på Oljeberget som kungars Kung.
Då ska allas knän böjas och varje tunga bekänna att Jesus Kristus är Herre. Fil.2:9-11

Ps 98:3 Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus, hela jorden
har sett vår Guds frälsning.

1 Mos.12:1-3  Herren sade till Abram: ”Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus
och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk.
Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall
välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall
alla släkter på jorden bli välsignade.

Vad har Gud välsignat Israels folk med och därmed också oss hedningar?

  1. Med tro på en Gud
    Jes.46:9 Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns
    ingen annan Gud, ingen som jag.

I alla tider har människor haft gudar/avgudar men när Herren uppenbarade sig för
Israels folk var det en avgörande skillnad i gudsdyrkan. Endast en Gud skulle vara
deras Gud. Ingen avbildning skulle heller göras.

3 Mos 26:1 Ni skall inte göra er några avgudar och inte resa upp åt er någon avbild
eller stod och inte heller i ert land sätta upp några stenar med inhuggna bilder för att
tillbe dem. Ty jag är Herren, er Gud.

2. Med Guds Ord 
Rom.3:1-4a Vilket företräde har då judarna, eller vilken nytta har de av omskärelsen? 
Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts
åt dem. Vad betyder det, om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds
trofasthet om intet? Nej, aldrig!

Vår Bibel, och alla dess 66 böcker, har nästan uteslutande getts oss genom det judiska
folket. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess
förbund med Gud genom årtusendena. Vi kan också läsa om Guds plan och löfte att
en dag instifta ett nytt förbund som inte är grundat på lagar ristade i sten utan skrivna
i människans hjärta, och sända en kung (en ”messias” på hebreiska, en ”kristus” på
grekiska) för att upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.
Allt detta har vi fått del av genom Bibeln – Guds Ord förmedlat genom det judiska folket!

3. Med Guds Son
Luk.2:27-32 Ledd av Anden kom han (Sakarias) till templet, och när föräldrarna bar in
barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, tog han honom i sina
armar och prisade Gud och sade:”Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så
som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berett att
skådas av alla folk, ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och
en härlighet för ditt folk Israel.

Hebr.1:1-3 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna
genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. 
Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.
Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt
mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets
högra sida i höjden.

Rom.9:4-5 De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen,
tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit
som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet, amen.

Ordet blev kött och bodde ibland oss, säger Johannes i sitt evangelium1:14
Det judiska folket blev modersskötet från vilket Jesus föddes. Immanuel – Gud med oss!
När Jesus föddes i Betlehem, Davids stad, var det också en uppfyllelse av profeten Mika.

Mika 5:2 Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt
mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.

På ängarna omkring Betlehem vallade herdarna lammen som sedan skulle offras i templet
i Jerusalem. Herdarna var de första som fick veta att Frälsaren nu var född.
Han som var Guds offerlamm.

Därför är det viktigt för oss som tror på Jesus och har tagit emot frälsningen av nåd att vi
välsignar Israel och ber att Gud ska utföra sitt verk också i deras hjärtan.
Vi får prisa och ära Herren för hans underbara frälsningsplan som han genomförde på
Golgata kors och gjort de båda, judar och hedningar, till ett.

Ef.2:13-22 Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära
genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren.
Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att
av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp
försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har
kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Ty genom
honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.
 Alltså är ni inte längre gäster
och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. 
Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. 
Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. 
I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

Kom ihåg! Utan Israel – ingen Jesus, ingen frälsning eller evigt liv!
Tack Gud för din kärleksfulla vishet!

Rom.11:33-36 O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga
är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne
eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste
betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting.
Honom tillhör äran i evigheter, amen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *