Jesus vår överstepräst

Ännu ett tillfälle att sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans fick vi ikväll då vi samlades
i Betel, Slussfors. Vi är så tacksamma för varje gång vi kan mötas så här.

Vi delade bibelord med varandra och sedan hade vi ett bibelstudium om Jesus, vår överstepräst.

I Gamla Testamentet beskrivs noggrant hur Israels barn skulle fira gudstjänst och offertjänsten.
Såväl för det flyttbara tabernaklet som i det stationära templet fanns det tydliga föreskrifter
för hur det skulle skötas, när och av vem.
Prästerna/leviterna och översteprästen hade sina speciella uppgifter.
Prästerna bar dagligen fram offer i templet men översteprästen hade den särskilda uppgiften
att en gång om år gå in i det allraheligaste och offra för sina egna samt folkets synder.

Templet bestod av tre delar; förgården, det heliga samt det allra heligaste.
I det Heliga fanns den sjuarmade ljusstaken, bordet med skådebröden och rökelsealtaret – allt i guld.
Ingången till det allra heligaste var täckt av ett vackert utsmyckat tjockt, purpurfärgat draperi
där ingen fick gå in utom översteprästen och då aldrig utan blod..

Hebr.9:6-8 Så var det ordnat. I det första rummet går prästerna ständigt in och förrättar sin tjänst. 
I det andra rummet är det bara översteprästen som går in, en gång om året, och då aldrig utan blod
som han bär fram för sina och folkets oavsiktliga synder. Därigenom visar den helige Ande
att vägen in i det allra heligaste ännu inte är uppenbarad så länge det första rummet består. 

När Hebreerbrevets författare beskriver hur Jesus är vår överstepräst ger han först en tydlig
beskrivning av G.T:s prästtjänst.

Hebr. 5:1-4 En överstepräst utses alltid bland människor och blir insatt till att för människors
räkning göra tjänst inför Gud och bära fram gåvor och offer för synder. Han kan behandla dem
rätt som är okunniga och far vilse, eftersom han själv är svag  och därför måste bära fram
syndoffer både för folket och för sig själv. Ingen tar sig denna värdighet, utan till den
blir man kallad av Gud, liksom Aron blev det. 

Jesus blev på samma sätt utsedd av Fadern
Hebr.5:5-6 Och på samma sätt var det med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överstepräst,
utan fick den av honom som sade: Du är min Son, jag har i dag fött dig.
Han säger också på ett annat ställe: Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek.

När Jesus kom innebar det att det gamla förbundet med dess lagar och bud
upphävdes för en ny och bättre ordning.
Hebr.7:11-19 Om nu fullkomlighet kunde vinnas genom den levitiska prästtjänsten –
och på den grunden hade folket fått lagen – varför måste då en annan präst träda fram,
en som Melkisedek, en som inte sägs vara lik Aron? Ty om prästtjänsten ändras måste
också lagen ändras. Den som detta sägs om hörde till en annan stam, och från den har
ingen gjort tjänst vid altaret. Det är uppenbart att vår Herre har trätt fram ur Juda,
men Mose har ingenting sagt om präster från denna stam. Ännu tydligare är det,
när en annan präst lik Melkisedek uppstår. Han har inte blivit präst genom en lag som
föreskriver jordisk härstamning, utan i kraft av ett oförstörbart liv. Han får nämligen det vittnesbördet:
Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Så upphävs ett tidigare bud, eftersom det var svagt
och till ingen nytta. Lagen åstadkom ju inte något fullkomligt. Men ett bättre hopp har kommit,
och genom det träder vi fram inför Gud.

Lagen, tempeltjänsten och dess offertjänst var en skuggbild av det som skulle komma.
Hebr.10:1  Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen
i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år
frambärs, fullkomna dem som träder fram.
Hebr.8:5 De tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen,
enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet.

Gud sade: Se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget

Jesus blev det fullkomliga offret för att försona oss med Gud. En gång för alla gick han in
i det allra heligaste i himlens helgedom med sitt eget blod och bringade försoning

för både judar och hedningar.
Hebr.9:11-14 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som skulle komma.
Genom det större och fullkomligare tabernaklet, som inte är gjort av människohand
och alltså inte tillhör den här skapelsen, gick han in i det allra heligaste en gång för alla,
inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. 
Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan från en kviga kan stänkas på de orena
och helga till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar
till att tjäna den levande Guden? Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.

Genom Jesu offerdöd blir vi inte bara frälsta och förlåtna utan det innebär också att
när våra samveten renats från döda gärningar kan vi tjäna Gud.

Jesus kan frälsa oss helt och fullt och han ber för oss inför Fadern.
Hebr.7:25 Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud,
ty han lever alltid för att mana gott för dem.

Därför kan vi frimodigt gå fram inför nådens tron för att få hjälp i rätt tid.
Hebr.4:14-16 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna,
så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande
med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 
Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Hebr.7:26-27  En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig,
obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte som dessa överstepräster
bära fram offer, en dag varje år, först för sina egna synder och sedan för folkets.
Detta gjorde han en gång för alla, när han offrade sig själv. 

Hebr.8:1-2 Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen 
och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv och ingen människa har rest.

Det nya förbundet som Jesus instiftade genom sin död och uppståndelse är uppfyllelsen
av Guds löfte om frälsning, rättfärdiggörelse och frid för oss människor.
Därför kan vi vara tacksamma och tjäna Gud idag!

Hebr.12:22-24 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem,
och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda
som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga
som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till
det renande blodet som talar starkare än Abels blod.
v.28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja,
med vördnad och fruktan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *