Guds hemlighet

I kvällens bönesamling hade vi än en gång besök av våra vänner från Mosjön, Norge.
Vi gläder oss över varje tillfälle att få möta systrar och bröder och dela gemenskapen i tron på Jesus.
Det blev sång, musik, bibelläsning och bön som vanligt och även bibelstudium.

Vi sjunger några sånger

Bibelstudiet handlade om Guds hemlighet.
Gud har hemligheter, men han ropar inte ut dem har någon sagt.
Vi får nalkas Gud så ska han nalkas oss och så får vi lära känna Honom.

Nya Testamenter är i Gamla Testamentet förvarat.
Gamla Testamentet är i Nya Testamentet förklarat.

Bibeln visar på att trots människans syndafall och bortvändhet från Gud fanns en räddningsplan 
beredd hos Gud, hans namn är Jesus Kristus.

Paulus, som kände skrifterna i Gamla Testamentet, hade efter mötet med Jesus
på Damaskusvägen fått en helt ny insikt i Guds rådslut och därför kunde han predika
och förklara om ”Guds hemlighet”.

Rom.16:25-27 Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus,
enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold men nu
har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd,
för att alla folk skall föras till trons lydnad Gud, den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i all evighet, amen.

Paulus visste att Gud genom profeterna gång på gång talat om Messias som skulle komma. 
Jesaja talar tydligt om honom i kap.53, ex.vis.
Amos.3:7
 Ty Herren, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet 
för sina tjänare profeterna.

Hos profeterna och andra rättfärdiga på Gamla Testamentets tid fanns det en stor längtan
och förväntan.
Matt.13:17
 Amen säger jag er: Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser,
men fick inte se det, och få höra det ni hör, men fick inte höra det.
1 Petr.1:10-12 Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade
om den nåd som ni skulle få. De undersökte vem eller vilken tid Kristi Ande i dem visade på,
när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbarat
för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats
för er genom dem som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er.
Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

När Jesus dött och uppstått visade han sig för två av lärjungarna som var på väg till Emmaus. 
De var så tyngda av sorg att de inte ens kände igen Jesus. Han förklarade för dem
att det som hänt var helt i Guds plan.
Luk.24:25-27
 Han sade till dem: ”Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som
profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet?”
Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem
vad som var sagt om honom i alla Skrifterna.

Joh.19:30 När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: ”Det är fullbordat.

Hebr.1:1-3 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna
genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt
till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet
och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening
från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

Ef.1:9-10 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 
den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

Paulus hade fått sina andliga ögon öppnade och visste att Guds avsikt med Jesu försoning
var att alla människor, judar och hedningar, skulle få frälsning och försoning i Jesus Kristus

Ef.3:4-6 När ni läser detta, kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet.
I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom Anden
har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär att hedningarna

i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi
och har del i samma löfte.

Kol. 1:25-27 Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning,
att överallt predika Guds ord, den hemlighet som genom tider och släktled varit dold
men nu har uppenbarats för hans heliga. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på
härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp.

Kol. 4:3 Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika
Kristi hemlighet det är för den jag är fånge – och att jag talar som jag bör, när jag avslöjar den.

En dag kommer Guds hemlighet fullt ut bli uppenbar för alla människor

Upp.10:5-7 Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot
himlen och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter och som har skapat himlen
och vad som finns i den och jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det:
Tiden är ute. Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun,
då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap
han gett sina tjänare profeterna.”

One thought on “Guds hemlighet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *