Välsignad

Varje judisk bön börjar med orden ”Baruch ata Adonai” – ”Välsignad vare Du HERRE”.
Men hur kan vi välsigna den Högste?
Gud är allsmäktig och helt oberoende. Han behövde inte mänskligheten från första början
och behöver fortsatt ingenting från oss egentligen.

Men Han har valt oss. Han vill ha gemenskap med oss personligen genom vår fria vilja.
Därigenom får vi ta del av Hans närvaro, något vi själva aldrig kan förtjäna eller uppnå i oss själva.

Genom att välsigna Herren så ärar vi Honom för Hans nåd emot oss.
Den välsignelsen är ett tecken på förtröstan och en vilja att ha mer av Hans närvaro i våra liv.
En närvaro vi är helt beroende av.

Vi sjöng och läste bibelord om detta i vår sångsamling denna gång.

2 Kor.1:3-4 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud,
han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.

1 Petr.1:3-4 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han
genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,
till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen.

1 Mos.12:1-3 Herren sade till Abram: ”Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus
och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk.
Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse.
Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig.
I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”

1 Mos.22:16-18 ”Jag svär vid mig själv, säger Herren: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig
din ende son, skall jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen
och som sanden på havets strand, och din avkomma skall inta sina fienders portar.
I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst.

Ef.1:3-4 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss
med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagd
har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.

Luk.24:50-52 Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem.
Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen.
De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje.

Jer.17:7-8 Men välsignad är den man som förtröstar på Herren,
den som har Herren till sin förtröstan.
Han är som ett träd planterat vid vatten
och som sträcker ut sina rötter till bäcken.
Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna.
Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer,
och det upphör aldrig att bära frukt.

Gal.3:9 Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde.

v.13-14 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse,
när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet:
”Förbannad är var och en som är upphängd på trä.”
Vi friköptes, för att den välsignelse
Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma
till hedningarna och för att vi genom tron
skulle få den utlovade Anden.

4 Mos.6:24-26 Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

Ps 18:47 Herren lever! Välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsnings Gud!
Ps 28:6 Välsignad vare Herren, ty han har hört mina böner om nåd.
Ps 31:22 Välsignad vare Herren, ty han har visat mig sin underbara nåd i en belägrad stad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *