Hemligheter

När man läser Bibeln upptäcker man att det finns hemligheter som inte alla känner till.
Vi talade och sjöng om 4 av dessa hemligheter under vår sångsamling denna vecka.

  1. Förbundet
  2. Försoningen
  3. Församlingen
  4. Förvandlingen

Bibelorden vi delade var dessa:

1 Mos.12:1-3  Herren sade till Abram: ”Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus
och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk.
Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse.
Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig.
I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”

Rom.11:25-29 Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha
för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall
det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.
Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det sår skrivet: Från Sion skall Frälsaren
komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.
Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.
I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade
för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.

Rom.5:10 Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död,
hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade.

Kol.1:19-20 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona
allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom
både på jorden och i himlen.

Ef.3:2-6 Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er,
hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten såsom jag redan i korthet
har skrivit. När ni läser detta, kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet.
I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom Anden
har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter.
Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra
medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte.

2 Kor.5:18-20 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus
och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.
Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.

Ef.5:29-32 Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den,
såsom Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar i hans kropp.
Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött.
Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen.

Rom.12:4-5 Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, 
så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar.

Kol.1:24-27 Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristuslidanden
uppfyller jag i mitt liv för hans kropp, som är församlingen. Dess tjänare har jag blivit i kraft
av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord, den hemlighet
som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga.
För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet
– Kristus i er, härlighetens hopp.

1 Kor.15:51-55 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas,
i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå 
odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga
kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts
i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen.
Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?  

1 Tess.4:16-18 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun,
då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.
Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta
Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.

Fil-3:20-21 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus
som Frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har
i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *