Honom förkunnar vi

Vår tid och vårt samhälle skiljer sig inte nämnvärt från tidigare generationers upplevelser
då det gäller svårigheter av olika slag. Men när det gäller den andliga situationen så
är det idag ett både djupare och bredare avfall och en tydlig stagnation. Våra kyrkor och
samfund har upplevt en dokumenterad tillbakagång numerärt som borde väcka till eftertanke.
Det som kanske inte märks så tydligt är det inre avfallet, då de religiösa strukturerna fortfarande
vidmakthålls så länge det går.

Vad är skillnaden mellan väckelsetiden och avfallstiden, kan man undra? Ja, om man
läser Bibeln och väckelsehistorien så ser man att det avgörande i allt är förkunnelsen.
Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.” Rom.10:17

När Kristus och hans försoningsverk på Golgata förkunnas som den enda räddningen
för människorna då sker också omvändelser och frälsningsupplevelser. Då bekräftar
Gud sitt Ord och det sker under och mirakler.
Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och
bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det
.” Mark.16:20

När Bibelns mönsterbild ang. församlingen och livet i Kristus förkunnas så blir det också
naturligt att leva i den sanningen. När hoppet om Jesu återkomst blir en naturlig del av vår
världsbild ger det oss kraft och inspiration att leva och verka för Gud.

Allt hänger ihop med att vi förkunnar Kristus och vad han gjort för oss. Allt är beroende
av Honom och vi gör väl i att leva i och förmedla detta till våra medmänniskor i och utanför
våra församlingar.

Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium,
som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga Skrifterna, evangeliet om hans Son,

som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens Ande
blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda,
evangelium om Jesus Kristus, vår Herre.
Rom.1:1-4

Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa
med all vishet för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus.
Kol.1:28

Att anpassa evangeliet för att det ska bli mer ”tilltalande och inte till anstöt” har inte
visat sig leda till någon framgång i församlingarnas arbete. Inte heller beroendet av
samhällets ekonomiska stöd, som ofta visar sig vara villkorat.

Många menar att kristna ska vara hänsynsfulla och toleranta inför sin samtid och inte
peka på det som skiljer människan från Gud, dvs. synden. Sanningen är den att ingen,
varken de kristna eller de som ännu inte tagit emot frälsningen i Jesus, vinner något
på en sådan inställning. Ju närmare ljuset vi lever desto mer ser vi våra egna fläckar
och känner behov av rening och hjälp.
Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud,
ty han lever alltid för att mana gott för dem
.” Hebr.7:25

”Åter till Bibeln, boken om vår frälsning, Given av Herren genom Andens bud!
Himmelska bok, som giver denna hälsning, Välkommen hem till himlen och till Gud! 

Kör:/ Åter till Ordet som av Gud vi fått!  Åter till stigen våra fäder gått!
Ljus, i vår natt att leda dödens fångar Ut ur vårt mörker, hem till livets Gud.”

Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen
fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.
Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller
om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare
inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.”
2 Kor.11:3-4

Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss
som blir frälsta är det en Guds kraft.
” 1 Kor.1:18

Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än
Jesus Kristus och honom som korsfäst.
” 1 Kor.2:2

För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors,
genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.”
Gal.6:14

Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog
för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen
enligt Skrifterna,
” 1 Kor.15:3-4

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror.”
Rom.1:16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *