Guds rike är kraft

Vid vår bönesamling ikväll i Betel tackar vi Gud för hans nåd emot oss.
Varje gång vi träffas är det en förmån att få dela Guds Ord med varandra, sjunga och be tillsammans.

Bibelstudiet handlade om Guds kraft uppenbarad, inte i ord och teorier, men i verklighet.
Guds rike är inte läror och teorier, det är Guds kraft i verksamhet.
Vi har inte en Gud som är enbart historiens Gud utan en som är levande idag och verksam.
1 Kor.4:20 ”Guds rike består inte i ord utan i kraft”
Denna kraft är makt, auktoritet och livgivande.

Skapande kraft
1 Mos.1:3, Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus. 
Ps.148:5 Ja, de skall prisa Herrens namn, ty han befallde och de blev skapade.

Uppehållande kraft
Hebr.1:3, Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt
genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu
på Majestätets högra sida i höjden.
Jes.41:10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig,
jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Profetisk kraft 
2 Petr.1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det
som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.

Försonande kraft 
2 Kor.5:19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte
människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.

Frälsande kraft
Rom.1:16, Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en
som tror, först juden och sedan greken.
1 Kor.1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade,
men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Befriande kraft 
Mark.5:1-20 Den besatte mannen blev befriad

Upprättande kraft
Hes.16:62, Och jag skall upprätta mitt förbund med dig, och du skall inse att jag är Herren. 
1 Petr.5:10  All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta,
stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. 

Helande kraft 
Jes.53:5, Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars
skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.
Luk.5:17-26 Den lame mannen på bår blev helad och förlåten

Livgivande kraft 
Joh.11:38-44 Lasarus uppväcktes,
Joh.3:5-6 Född på nytt

Vittnesbärande kraft 
Apg.1:8, Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen
i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”  
Luk.24:49 Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här
i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden.”

Fruktbärande kraft 
Joh.15:16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut
och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.

Trons kraft
Hebr.11 Trons människor

Herraväldets kraft
Matt.28:18, Fil.2:9-11 Jesus har alla makt i himlen och på jorden.
Hans namn är över alla andra namn och alla tungor ska bekänna att Jesus är Herre.

Segerkraft 
Upp.19:11-16, 21:3-5 Himlens triumf

One thought on “Guds rike är kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *