Var vaksam

När Jesus skulle skiljas från sina lärjungar ställde de frågan om vad som skulle
vara tecknet för Jesu återkomst och den här tidsålderns avslutning.
Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er.
(Matt.24:4)

I vår tid är både frågan och svaret mycket aktuella. Visserligen är det många,
både sekulariserade och även kristna, som inte alls reflekterar över att vi lever i
den yttersta tiden och att Jesus snart ska komma tillbaka för att hämta sin församling.
Just detta visar också att den yttersta tiden är här.

Vad innebär då Jesu svar? Han nämner risken för oss kristna att bli bedragna,
innan han räknar upp rykten om krig, hungersnöd, jordbävningar, förföljelser etc.

Varför är Jesus så angelägen om att vi inte ska bli lurade av falska profeter
och s.k. Messias-gestalter? Helt enkelt för att vi inte ska hamna vilse!
Han som är den gode herden vill att vi ska följa Honom.
”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig”. Joh.10:27

Villfarande sekter försöker lura människor idag med skenbar kunskap om Bibeln
och vad man menar är Guds vilja. Även kristna som avfallit från Bibelns lära
medverkar till att vi riskerar bli vilseledda.

Vad ska vi då tänka på när vi nås av olika ”viktig information” både i tal och text
via Facebook, hemsidor, tidskrifter och annat?

1) Först och främst är det Bibelns budskap om försoningen i Jesus Kristus som är
det enda som både kan frälsa och bevara oss. Inget kan eller får läggas till eller
dras ifrån det fullbordade verket på Golgata kors.

”Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade,
men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.”
1 Kor.1:18

2) Om vi nås av ett budskap där man dessutom ska följa vissa regler eller utföra
vissa övningar då kan man vara viss om att man gått utanför Guds rådslut.
Jesus utropade i sin död på korset: ”Det är fullbordat” och därmed var Guds
frälsningsplan komplett. Ingen människa kan uppfylla Guds rättfärdighet i sin
egen kraft utan vi får ta emot Jesu rättfärdighet.

Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen
och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus,
för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten
från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför
att Kristus Jesus har friköpt dem.
Rom.3:21-24

3) Om man förkastar/förringar den helige Andes gåvor och tjänster eller menar att
det gäller endast för några speciella i dåtid eller nutid, så har man också gått utanför
Guds Ord.

4) Om man bygger sin tro och teologi på vad en profet eller profetissa skrivit och sagt,
då bygger man på lös sand och inte på Ordets fasta grund. Jesus själv lovade att Hjälparen
den helige Ande skulle lära oss och påminna oss om vad Jesus sagt.

Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt
och påminna er om allt vad jag har sagt er
.” Joh.14:26

Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen.
Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna
för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta
och förkunna för er
Joh.16:13-14

4) Om man förkastar Israel och det judiska folkets speciella plan i Guds Ord då drabbas man
av förbannelse istället för välsignelse från Gud.

Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla
släkter på jorden bli välsignade.1 Mos.12:3

5) Om man förnekar själens odödlighet och förtappelsen är det också utanför vad Bibeln lär
och blir till förvillelse och undergång för de som tar emot den läran.

Innan vi sväljer den mångfaldiga information som erbjuds oss så bör vi se efter vem/vilka
som är ansvariga för informationen. På Facebooks olika gruppers sidor finns ofta en hemsida
angiven och där kan man se var källan finns.

Jesus sade till sina lärjungar: ”Förförelser måste komma, men ve den genom vilken de kommer!
Det vore bättre för honom att en kvarnsten lades om hans hals och han kastades i havet än att han
vilseleder en av dessa små.”
Luk.17:1-2

Vi är ansvariga för att inte ta till oss eller dela med oss av de vilseledande texter och sidor
som finns och förför den som inte har så stor kunskap i Bibeln.

”Amen, amen säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något
annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herde.
För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får
och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får,
går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst.”
Joh.10:1-4

Det viktigaste vi gör är att alltid ha blicken fäst på Jesus. Allt handlar om Honom i Bibeln
och vad han gjorde för att frälsa och hjälpa oss tillbaka till gemenskap med Gud.


När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger,
och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. 
Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den
glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu
sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från
syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Hebr.12:1-3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *