Trygg som Guds barn

Det händer oss alla att vi ibland känner fruktan och oro. Inte bara för det som sker
omkring oss utan också för vår egen situation. Hur är det med min relation till Gud
och Jesus? Är jag verkligen en kristen? Varför misslyckas jag så ofta?
Detta kan skapa fruktan och till och med ångest hos oss.

Då är det viktigt att påminna sig själv om vad Bibeln säger!

Rom.8:14-17 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande,
så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar:
”Abba! Fader!” Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi
också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom,

för att också bli förhärligade med honom.

1 Joh.3:1-2 Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn,
och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.
Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat.
Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom

sådan han är.

2 Kor.6:18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar,
säger Herren, den Allsmäktige

När vi tvivlar på Guds kärlek och hans gränslösa förlåtelse så får vi minnas att
Jesus tog all vår synd och skuld på sig när han dog på korset. När Gud ser på
oss ser han oss genom Jesus och det räcker!

Rom.8:31-32 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? 
Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han
kunna annat än också skänka oss allt med honom

Rom.8:1-2 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.

Rom.8:38-39 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar,
varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup
eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Därför kan vi vara trygga som Guds barn och veta att allt kommer att samverka
till det bästa för dem som älskar Gud.

Rom.8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som
är kallade efter hans beslut.

Vi får bygga vår tro och förtröstan på Honom som älskar oss och har lovat vara med oss
alla sorters dagar.

Jes.41:10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.
Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

v.13 Ty jag är Herren, din Gud, som fattar din högra hand och som säger till dig:
Frukta inte, jag hjälper dig.

Guds kärlek driver ut rädslan, det får vi minnas i alla livets situationer!

1 Joh.4:18-19 Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan.
Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.
Vi älskar därför att han först har älskat oss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *