Guds löften

Denna veckans sångsamling är en repris av en tidigare inspelning. Vi hade Guds löftensom tema för sångerna och bibelorden. Allt i våra liv är beroende av Guds kärlek och hans löften till oss. Det finns inget som verkligen betyder något utöver vad Gud har lovat oss.

Orubblig tillit

När vi orubbligt förtröstar på Herren kommer vi att finna trygghet och styrka.Det är vårt löfte i Bibeln. ”Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad.” Ords. 29:25 I en värld som kryllar av osäkerhet kan rädslan krypa in i vårt hjärta och […]

Nåd och styrka i vår svaghet

I våra svagheter kan vi finna styrkan i Hans kraft som ger oss den nåd vi behöver varje dag! Vad säger Bibeln? ”Han sade till mig: men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av […]

Att känna Jesus

Vi översköljs varje dag av information via olika media. Det mesta är negativ påverkanoch tjänar inte till någon verklig uppbyggelse eller förändring.Bibeln har många goda råd att ge oss som verkligen kan förändra både vår egen situation och därmed också de vi har omkring oss. Hosea 6:3 Låt […]

Minns du sången om Skaparen

Ännu en gång samlades vi i Aktiviteten, Storuman för att sjunga och spelaoch läsa bibelord. Denna gång var temat om Skaparen. Det blev mångakända sånger och bibelord. Alla kunde sjunga med i sångerna. Vi läste dessa bibelord:Ps 19:2Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk. Ps […]

Trygg som Guds barn

Det händer oss alla att vi ibland känner fruktan och oro. Inte bara för det som sker omkring oss utan också för vår egen situation. Hur är det med min relation till Gud och Jesus? Är jag verkligen en kristen? Varför misslyckas jag så ofta? Detta kan skapa […]

Himlens telefon

Bibeln berättar mycket om människors böner och Guds bönesvar.Särskilt Psaltaren ger oss många exempel på hur människor i olikasituationer ropat till Gud och även fått se hur bönesvaren kommit. Ps.50:15 ”Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig.” brukar kallas […]

Utvald till välsignelse

Många människor, även inom kristenheten, har aldrig förstått Guds frälsningsplan.För att rädda människorna från syndens konsekvenser valde Gud att genom ett folk, det judiska, genomföra sin räddning och ge välsignelse till alla folk. Gud förberedde sin Sons inträde i världen genom detta folk och i detta land Israel […]

Glädje och sång

Vår sångstund denna vecka hade som tema ”Glädje och sång” och det var ocksåinnehållet i sångerna och bibelorden som vi läste. Tron på Jesus ger oss verkligenanledning att både glädja oss och sjunga hans lov. Dessa bibelord läste vi: Psaltaren 98:4-5 Höj jubel till Herren, alla länder! Brist […]

Guds trofasthet -vår räddning

Bibeln påminner oss gång på gång om Guds trofasthet. Det är hans natur och därmedvår tröst och räddning. Ingenting som Gud beslutat eller sagt i sitt Ord kommer attändras varken nu eller i framtiden. 5 Mos 32:4 Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar […]